ΠΜΣ "Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού"

Το ΠΜΣ  "Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού" ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα, κατά το οποία οι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 6 μαθήματα στα δύο πρώτα εξάμηνα και να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία κατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους.

Oι απόφοιτοι του Προγράμματος εξειδικεύονται

  1. Σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης στο πλαίσιο σύγχρονων περιβαλλόντων τα οποία χαρακτηρίζονται—μεταξύ άλλων—από εποικοδομητικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις, συνεργατικές διαδικασίες μάθησης και από τη λειτουργική ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, και 
  2. Στην ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού ποιότητας (βιβλία, φυλλάδια εργασίας, πολυμεσικό υλικό, εκπαιδευτικό λογισμικό), σύμφωνα με τα πορίσματα των πιο πρόσφατων ερευνών της διδακτικής των διαφόρων μαθημάτων, αναγκαίου για τη διδασκαλία και μάθηση μέσα σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Το Πρόγραμμα αποτελεί εξέλιξη των προπτυχιακών σπουδών στην παιδαγωγική και διδακτική επιστήμη, με την εμβάθυνση των σπουδών σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης, την ενίσχυση της έρευνας και της εκμάθησης  διαδικασιών δημιουργίας εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού. Παράλληλα, οι σπουδές μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για  τη συνέχιση των σπουδών με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, την ενασχόληση με την ακαδημαϊκή έρευνα και συγγραφή επιστημονικών εργασιών ή μονογραφιών, τη σταδιοδρομία τους ως στελέχη της εκπαίδευσης (ιδιαίτερα σε θέσεις σχολικού συμβούλου λόγω του αντικειμένου του ΠΜΣ).  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας, παράγουν, δοκιμάζουν σε σχολικές τάξεις και αξιολογούν διδακτικό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο εξασκούν στην πράξη γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην ανάπτυξη αναλυτικού προγράμματος, στην επιτόπια έρευνα, καθώς και στην οργάνωση, ανάλυση και παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων.

.