Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» (προηγούμενη ονομασία «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού»)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» (προηγούμενη ονομασία «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού») λειτουργεί από το 2003-04 και απονέμει τα ακόλουθα δύο Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ):

Α) "Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες",

Β) "Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Επιστήμες του Ανθρώπου". 

Ο σύγχρονος δάσκαλος και η σύγχρονη δασκάλα, ανεξαρτήτως της βαθμίδας στην οποία διδάσκουν, εργάζονται σε ένα περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας αρκετά διαφορετικό από εκείνο λίγων μόνο δεκαετιών πριν. Οι τάξεις, όπως και τα άλλα περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης στα οποία εισέρχονται είναι περισσότερο διαφοροποιημένα γλωσσικά και πολιτισμικά. Η διδασκαλία και η μάθηση αντικατοπτρίζεται ολοένα και λιγότερο στη μεταφορά τροφού-τρεφόμενου ή ενεργητικού ομιλητή και παθητικού ακροατή και κατανοείται ολοένα και περισσότερο ως διαλογική σχέση. Παράλληλα θεωρείται δεδομένη η ενσωμάτωση στη διδασκαλία και τη μάθηση όλων των μαθητών και των μαθητριών ποικίλων ικανοτήτων. Επιπρόσθετα, η ίδια η προς απόκτηση γνώση έχει αυξηθεί και σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις εξελίσσεται διαρκώς. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας διαμεσολαβούν ολοένα και περισσότερο στην παραγωγή, απόκτηση και συντήρηση των γνώσεων, ενώ τεχνολογικές και επιστημολογικές εξελίξεις τονίζουν τον διεπιστημονικό χαρακτήρα των νέων γνώσεων, συναντώντας παλαιότερα ζητούμενα των επιστημών της εκπαίδευσης.

Το σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας λοιπόν, όντας πιο φιλελεύθερο, διαλογικό και ανομοιογενές είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι στο παρελθόν, οπότε η παθητική παρακολούθηση του εγχειριδίου και η πιστή κάλυψη μιας προβλεπόμενης ύλης από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα δεν αρκούν πια.

Εξ αιτίας των παραπάνω συνθηκών, ο σχεδιασμός ενός μαθήματος σήμερα έχει γίνει πιο περίπλοκος και ο δάσκαλος και η δασκάλα θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζουν μαθήματα που απαντούν στα αιτήματα για μη μετωπική, μη μονοφωνική διδασκαλία, για ομαδική εργασία, για μεγαλύτερη αυτενέργεια από τη μεριά των μαθητών και μαθητριών, για ενσωμάτωση όλων των ποικίλων μορφών ετερότητας που απαντούν στο σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας.  Εντέλει, ο δάσκαλος και η δασκάλα και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να είναι ικανοί να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον διαλογικής ανακάλυψης, επιλέγοντας διδακτικούς στόχους, δημιουργώντας ή προσαρμόζοντας το υπάρχον διδακτικό υλικό, σχεδιάζοντας μαθήματα και διδακτικές προσεγγίσεις και αξιολογώντας το διδακτικό τους έργο. Ένα έργο το οποίο δεν μπορεί παρά να παρακολουθεί κριτικά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα ευρήματα και τις αντιλήψεις των σύγχρονων επιστημών της εκπαίδευσης και της διδακτικής.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» αποσκοπεί  στην εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών του:

α) Σε θέματα σχεδιασμού της διδασκαλίας στο πλαίσιο σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης που  χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από:

·       εποικοδομητικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις,

·       συνεργατικές και διαφοροποιημένες, διαθεματικές/διεπιστημονικές διαδικασίες μάθησης, καθώς και

·      από τη λειτουργική και κριτική ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία.

β) Στην ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού (βιβλία, φυλλάδια εργασίας, εκπαιδευτικό λογισμικό) ποιότητας, σύμφωνα με τα πορίσματα των πιο πρόσφατων ερευνών της διδακτικής των διαφόρων μαθημάτων, αναγκαίου για τη διδασκαλία και μάθηση μέσα σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων εξωτερικού με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ. Ειδικότερα, σε κάθε κατεύθυνση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ως εξής:

Α΄ Κατεύθυνση: α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων και β) Απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ που έχουν παιδαγωγική επάρκεια μετά από φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή πρώην ΣΕΛΕΤΕ.

Β΄ Κατεύθυνση: α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, β) Απόφοιτοι άλλων τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών και Σχολών Επιστημών του Ανθρώπου, και γ) Απόφοιτοι Σχολών ΦΠΨ .

Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την εισαγωγή πτυχιούχων και άλλων συναφών τμημάτων στις δύο κατευθύνσεις. Σε περίπτωση που σε κάποια κατεύθυνση υπάρξει έλλειψη επιτυχόντων, ο αριθμός συμπληρώνεται από τους επιλαχόντες της άλλης κατεύθυνσης.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι (6) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 6 μαθήματα όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών σεμιναρίων, καθώς και η εκπόνηση κατά το τρίτο εξάμηνο πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη τριών μελών ΔΕΠ.

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες  ορίζονται ως εξής:

Μαθήματα

Εξάμηνο

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη μάθηση και στην εκπαιδευτική πράξη

Υ − α΄ εξαμήνου

10

2. Η εκπαιδευτική έρευνα και οι μέθοδοι της

Υ − α΄ εξαμήνου

10

3. Διδασκαλία και μάθηση με ΤΠΕ και ανάπτυξη διδακτικού υλικού

Υ − α΄ εξαμήνου

10

4. Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και ανάπτυξη διδακτικού υλικού

Υ − β΄ εξαμήνου

Α΄ Κατεύθυνσης

10

5. Διδασκαλία και μάθηση στα Μαθηματικά και ανάπτυξη διδακτικού υλικού

Υ − β΄ εξαμήνου,

Α΄ Κατεύθυνσης

10

6. Ζητήματα της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και ανάπτυξη διδακτικού υλικού

Υ − β΄ εξαμήνου,

Α΄ Κατεύθυνσης

10

7. Εισαγωγή στην έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση της Γλώσσας

Υ − β΄ εξαμήνου,

Β΄ Κατεύθυνσης

10

8. Διδασκαλία και μάθηση της Λογοτεχνίας και ανάπτυξη διδακτικού υλικού

Υ − β΄ εξαμήνου,

Β΄ Κατεύθυνσης

10

9. Διδασκαλία και μάθηση της Ιστορίας και ανάπτυξη διδακτικού υλικού

Υ − β΄ εξαμήνου,

Β΄ Κατεύθυνσης

10

Διπλωματική Εργασία

γ΄ εξάμηνο

30

Παράλληλα με τα μαθήματα, στο ΠΜΣ προβλέπονται σεμινάρια από επιστήμονες κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές, όπως: σεμινάριο για την εκμάθηση ψηφιακών περιβαλλόντων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, σεμινάριο για την εκμάθηση λογισμικών οργάνωσης βιβλιογραφικών πηγών και άλλου ερευνητικού υλικού, σεμινάριο για την εκμάθηση εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, σεμινάριο συγγραφής επιστημονικής εργασίας, κ.ά.

Οι εξετάσεις και η διδασκαλία στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία καλύπτουν ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η πρόσκληση αλλοδαπού διδάσκοντα, η διδασκαλία μπορεί να γίνει στην αγγλική γλώσσα. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20, 10 ανά κατεύθυνση. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των εισακτέων μιας κατεύθυνσης, η Συνέλευση  του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την εισαγωγή επιλαχόντων της άλλης κατεύθυνσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η Συνέλευση αποφασίζει την εισαγωγή μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών από το ανώτατο ανά κατεύθυνση όριο.

.