ΦΕΚ Ίδρυσης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» ιδρύθηκε σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 13006/Β7/31-5-2005 (ΦΕΚ 763 τ. Β’/7-6-2005) και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 με σκοπό την προετοιμασία των αποφοίτων για την ανάληψη πολλαπλών υπευθυνοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων ευθύνης στην εκπαίδευση, όπως σχολεία, εκπαιδευτικές περιφέρειες, φορείς άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τις καινούργιες γενιές εκπαιδευτικής ηγεσίας. Οι σπουδές είχαν αρχικά (έως και το ακ. έτος 2009-2010) διάρκεια ενός (1) πλήρους έτους και για την λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτούνταν τόσο η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ μαθήματα (εκ των οποίων επτά υποχρεωτικά και ένα επιλογής) αντιστοιχούντα σε 7,5 ECTS μονάδες έκαστο, όσο και η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, η οποία αντιστοιχούσε σε 15 ECTS μονάδες.

Το 2009 αναμορφώθηκε το Πρόγραμμα, με την τροποποίηση που έγινε σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 85210/Β7-17-9-2009 (ΦΕΚ 2051 τ. Β΄/24-9-2009). Η αναμόρφωση αυτή αφορούσε κυρίως την επιμήκυνση της διάρκειας σπουδών κατά ένα εξάμηνο, αλλά και το περιεχόμενο των μαθημάτων με ταυτόχρονη αύξησή τους κατά ένα. Αντίστοιχα προσαρμόστηκαν οι ECTS μονάδες για το νέο πρόγραμμα μαθημάτων. Το νέο αναμορφωμένο ΠΜΣ διαρκεί κατ' ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα και προσφέρει δέκα (10) μαθήματα εκ των οποίων οκτώ είναι υποχρεωτικά και δύο επιλεγόμενα. Οι φοιτητές, επομένως είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τακτικά και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά εννέα μαθήματα, καθώς επίσης και να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία με ερευνητικό χαρακτήρα. Τα οκτώ εκ των μαθημάτων αντιστοιχούν σε 7,5 ECTS μονάδες το καθένα, το ένα σε 5 ECTS μονάδες και η Διπλωματική Εργασία σε 25 ECTS μονάδες, διαμορφώνοντας ένα σύνολο 90 ECTS μονάδων για ολόκληρο το Πρόγραμμα.

Το 2014 και μετά την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος, η Υπουργική Απόφαση 140602/Β7/5-9-2014 (ΦΕΚ 2463 τ. Β΄/16-9-2014) αντικατέστησε την αρχική Υπουργική Απόφαση 13006/Β7/31-5-2005, παρατείνοντας τη λειτουργία του Προγράμματος έως το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η οποία αντικαταστάθηκε από την Υπουργική Απόφαση 7854/17/ΓΠ/31-5-2017 (ΦΕΚ 2087/τ. Β΄/19-6-2017)

Το 2018 έγινε επανίδρυση του Π.Μ.Σ. "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης", παρατείνοντας τη λειτουργία του Προγράμματος έως το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΦΕΚ 3462/τ. β΄/21-8-2018)

.