Πρόγραμμα Σπουδών

Το περιεχόμενο των μαθημάτων καλύπτει θεματολογία η οποία ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία και τις πρακτικές ενός σύγχρονου μεταπτυχιακού προγράμματος στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, όπως έχει καθιερωθεί επίσημα στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. (βλ.πρόγραμμα μαθημάτων, Περιγράμματα Μαθημάτων). 

Οι σπουδές  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης’  είναι οργανωμένες έτσι ώστε οι φοιτητές κατά την αποφοίτηση:

  • να έχουν αποκτήσει στέρεες γνωστικές βάσεις για το επιστημονικό αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης
  • να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν, να εμπλουτίζουν και να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής μάθησης και κοινωνικοποίησης σε όλους τους μαθητές, αλλά  και συνθήκες δημιουργικής εργασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς
  • να είναι σε θέση να αξιολογούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε επίπεδο ατομικό, οργανωσιακό και κοινωνικό
  • να είναι προετοιμασμένοι να επιδεικνύουν ηγετικές ικανότητες για την υλοποίηση σχεδίων δράσης με βάση τις ανάγκες αλλά και τα δυνατά σημεία μαθητών και εκπαιδευτικών  
  • να λειτουργούν ως πρωτεργάτες της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς,  δημιουργώντας δημοκρατικά οργανωμένα και πολιτισμικά ευαίσθητα περιβάλλοντα μάθησης
  • να γνωρίζουν  πώς να αναπτύσσουν τη διανοητική περιέργεια και να τονώνουν την  κριτική και αναλυτική ικανότητα σε όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας
  • να επιδιώκουν συνεχώς τη νέα γνώση, γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτή παράγεται και να είναι σε θέση να προωθήσουν την ερευνητική κουλτούρα στο σχολείο 
  • να  γνωρίζουν πώς να  αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση  και τα δίκτυα επικοινωνίας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων 
  • να γνωρίζουν πώς να δημιουργήσουν ένα θετικό σχολικό κλίμα με παραγωγικές σχέσεις  μεταξύ όλων των εμπλεκομένων καθώς και με τους διάφορους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς  
Τίτλος Κωδικός μαθήματος Υπεύθυνος Μαθήματος Συν-Διδάσκοντες
Οργανωτική Ψυχολογία με εφαρμογές στην εκπαιδευτική διοίκηση ΑΥ1 Φιλιππάτου Διαμάντω
Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη και στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ΑΥ2 Κόλλιας Βασίλης
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας - Στατιστική ΑΥ3 Σαραφίδου Γιασεμή-Όλγα
Βασικές αρχές διοίκησης-Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΑΥ4 Λαζαρίδου Αγγελική
Ηγεσία και σχολική αποτελεσματικότητα ΒΥ5 Λαζαρίδου Αγγελική
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση - Σχεδιασμός και προγραμματισμός ΒΥ6 Χανιωτάκης Νικόλαος
Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στο σχολείο ΒΥ7 Καλδή Σταυρούλα
Κονωνία και Εκπαιδευτική Πολιτική – Συγκριτική μελέτη δομών, διοίκησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο ΒΥ8 Γκόβαρης Χρήστος
Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του σχολείου ΓΥ9 Γκόβαρης Χρήστος
.