Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και Ανακοινώσεις

Πολλοί/-ές φοιτητές/-τριες, με βάση την έρευνα και τη μελέτη που έχουν κάνει στο πλαίσιο του ΠΜΣ, δημοσιεύουν σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων ή ανακοινώνουν εργασίες τους σε επιστημονικά συνέδρια, διεθνή και κυρίως ελληνικά. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των φοιτητών/-τριών μπορεί να είναι σε συνεργασία ή ατομικές και αναφέρονται στη συνέχεια.

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά 

 • Γκαϊνταρτζή, Α. (2006). Η διδακτική αξιοποίηση της «συναλλακτικής» θεωρίας της Louise Rosenblatt σε λογοτεχνικά κείμενα του ανθολογίου Με λογισμό και μ' όνειρο του Δημοτικού. Μακεδνόν, τεύχος 15ο

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων

 • Βίγκλας, Λ. & Γκαϊνταρτζή, Α. (2007). Πρόταση διδασκαλίας στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας με χρήση του Ξένιου. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 6-7/4/2006. Οργάνωση: Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) (υπό δημοσίευση)
 • Γκαϊνταρτζή, Α. (2006). Οδεύοντας προς την ανάπτυξη διαπολιτισμικής και διγλωσσικής συνειδητοποίησης: Διερεύνηση ζητημάτων ταυτότητας και ετερότητας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο και σχεδιασμός διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού». Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη. Έρευνα, Διδασκαλία και Εκμάθησή της». Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, 5/2006 (υπό έκδοση)
 • Εμμανουήλ-Γιώτα, Α., Μάτος, Α., Μπαμπαλιούτας, Δ., Παπαϊωάννου, Θ., Κόλλιας, Β., Πολίτης, Π. (2007). Αξιολόγηση του Αβακίου (E-Slate). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 4/2006. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)
 • Ιωαννίδου, A., Σπυρόπουλος, Χ. & Βίγκλας, Λ. (2005). Η Ελληνική έκδοση του AgentSheets ως περιβάλλον διδασκαλίας προγραμματισμού μέσα από διαθεματικά παραδείγματα. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, 5/2005
 • Κάββουρα, Θ. (2005). Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό λογισμικό ιστορίας. Στο Ε. Σταυρίδου, Β. Βέμη & Θ. Κάββουρα (επιμ.) Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας. Βόλος, 13 & 14/12/2003. Οργάνωση: Π.Μ.Σ. ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας. Βόλος: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σελ. 83- 95
 • Καλαντζή, Σ. & Σολομωνίδου, Χ. (2007). Συμβολή της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού 'Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α' στη διάκριση των εννοιών 'Θερμότητα - θερμοκρασία' από μαθητές/ριες Γυμνασίου. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ε.ΔΙ.Φ.Ε. "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης", Βόλος 7-9/4/2006. Οργάνωση: Ε.ΔΙ.Φ.Ε., ΠΤΔΕ, ΠΤΠΕ & ΠΤΕΑ Παν. Θεσσαλίας (υπό δημοσίευση)
 • Καλαντζή, Σ. & Σολομωνίδου, Χ. (2007). Συμβολή της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α στην κατανόηση εννοιών σχετικών με τη Θερμότητα από παιδιά Γυμνασίου. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 4/2006. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)
 • Καλαντζή, Σ. & Σολομωνίδου, Χ. (2007). Συμβολή της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α στην κατανόηση εννοιών σχετικών με τη Θερμότητα από παιδιά Γυμνασίου. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 4/2006. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)
 • Καπραβέλου, Α. (2006). Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε εργαζόμενους μετανάστες: φορείς εκπαίδευσης, παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο. Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου «Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα». Πάτρα, 7/2006, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΔΕΚ), Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, τόμ. 3, σελ. 131-142.
 • Καπραβέλου, Α. (2006). Διδάσκοντας ελληνικά σε εφήβους και μετεφήβους αλλοδαπούς κρατουμένους, επιπέδου αρχαρίων, με στόχο την εύρεση και κατανόηση πληροφοριών χρήσιμων για την καθημερινή ζωή: θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Δια βίου μάθηση για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή». Αθήνα: ΙΔΕΚΕ-ΚΕΕ (υπό έκδοση) (www.gsae.edu.gr/LifeLongLearning-Conference/default.asp?page=eisigiseis / Posters συνεδρίου/Αλεξία Καπραβέλου) 
 • Καπραβέλου, Α. (2006). Αξίες ζωής που εξάγονται από τα νέγρικα λαϊκά παραμύθια. Παρουσίασή τους σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση». Βόλος, 9-10/2006. Οργάνωση: Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (υπό δημοσίευση)
 • Καπραβέλου, Α. (2006). Παιδαγωγικές αρχές στο παιδαγωγικό έργο της Έλλης Αλεξίου. Κριτική θεώρηση. Στο Δ. Χατζηδήμου, Κ. Μπίκος, Π. Στραβάκου, Κ. Χατζηδημήμου (επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Οργάνωση: Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδας, Θεσ/νίκη, 11/2006. Θεσσαλονίκη: αφοί Κυριακίδη, τόμ.Β', σελ.517-525
 • Καπραβέλου, Α. (2007). Η αμφισβήτηση της σχολικής ηγεσίας στο λογοτεχνικό έργο της λογοτέχνιδας και εκπαιδευτικού Έλλης Αλεξίου και η επικαιρότητα των αρχών της. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) του Πανεπιστημίου Πατρών «Διοίκηση της εκπαίδευσης». Πάτρα (υπό έκδοση). Οργάνωση: Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) Πανεπιστημίου Πατρών, Άρτα, 12/2006
 • Καπραβέλου, Α. (2007). Παραγωγή μιας διδακτικής ενότητας σύμφωνα με τις νέες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη: έρευνα, διδακτική και εκμάθησή της». Οργάνωση: Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα 5/2006 (υπό έκδοση). 
 • Καραγεωργόπουλος, Χ. & Σολομωνίδου, Χ. (2007). Δικτυακά περιβάλλοντα και κοινότητες μάθησης. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 6-7/4/2006. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)
 • Καρυώτου, Ε. & Κάββουρα, Θ. (2007). Προσεγγίζοντας το χρόνο με ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της προϊστορίας στο Δημοτικό σχολείο. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 4/2006. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας, ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)
 • Κολυμένου, Μ. & Σταυρίδου, Ε. (2007). Η επίδραση του λογισμικού "Φαινόμενα και μοντέλα του φυσικού κόσμου" στην κατανόηση και ερμηνεία ηλεκτροστατικών φαινομένων από μαθητές/ριες Γυμνασίου. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου ττων Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 5/2007, τόμ. Β΄, σελ. 209-209 
 • Μάτος, Α. & Σολομωνίδου, Χ. (2007). Η Διδασκαλία της εξέλιξης του θεσμού του Αθηναϊκού Πολιτεύματος με τη βοήθεια ψηφιακών πόρων. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 4/2006. Οργάνωση: Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)
 • Σολομωνίδου, Χ. (2005). Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας με κέντρο τις γνωστικές και μαθησιακές ανάγκες του/ης μαθητή/ριας. Στο Ε. Σταυρίδου, Β. Βέμη & Θ. Κάββουρα (επιμ.) Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη". Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας. Βόλος, 13 & 14/12/2003. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», Βόλος: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σ. 96-104
 • Σταυράκη, Ε. & Σολομωνίδου, Χ. (2006). Σχεδίαση και αξιολόγηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τη διδασκαλία του κύκλου (υπολογισμός περιμέτρου) στην Ε΄ και Στ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 4/2006. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)
 • Φακίδου, Α. & Κάββουρα, Θ. (2006). Εικαστικές πηγές σε σχολικά εγχειρίδια ιστορίας. Στο Δ. Χατζηδήμου, Κ. Μπίκος, Π. Στραβάκου, Κ. Χατζηδημήμου (επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Οργάνωση: Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 11/2006. Θεσσαλονίκη: αφοί Κυριακίδη, τόμος Α', σελ. 467-475
 • Φακίδου, Α., & Μαγουλιώτης Α. (2006). Μια μέρα στο εργαστήρι του αγγειοπλάστη. Διδασκαλία πηλοπλαστικής για τη Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού. CDROM Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση» Βόλος 9-10/2006

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις 

 • Βίγκλας, Λ., Οικονόμου, Α. & Μιχαλακοπούλου, Χ. (2005). Η εκπαιδευτική αξία της κατασκευής προσομοιώσεων από τους μαθητές - Βασικά χαρακτηριστικά και αξιολόγηση του προγράμματος AgentSheets. 1η Πανελλήνια Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών "Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα στην Εκπαίδευση", Φλώρινα, 9-10/2005
 • Καλαντζή, Σ. & Σολομωνίδου, Χ. (2005). Συμβολή της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού 'Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α' στη διάκριση των εννοιών 'Θερμότητα - θερμοκρασία' από μαθητές/ριες Γυμνασίου. 1η Πανελλήνια Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών - "Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα στην Εκπαίδευση". Φλώρινα 9-10/2005. Οργάνωση: Παιδαγωγική Σχολή Παν. Δυτικής Μακεδονίας
 • Καπραβέλου, Α. (2007). Παράδειγμα ηλεκτρονικής παραγωγής διδακτικής ενότητας για τα υποκοριστικά-μεγεθυντικά ονόματα στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου: θεωρητική τεκμηρίωση, ερευνητικά δεδομένα, παρουσίαση πιλοτικής έρευνας. Ανακοίνωση αφίσας στο Συνέδριο «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας». Οργάνωση: ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 5/2007
 • Καπραβέλου, Α. (2007). Το ελληνικό, αγγλικό και ιρλανδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γλώσσας επιπέδου Γυμνασίου: μια κριτική και συγκριτική παρουσίαση. Ανακοίνωση στο 18ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη, 5/2007. Οργάνωση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Σολομωνίδου, Χ. (2003). Μαθήματα στο νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και τη χρήση τους στην παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού. Ημερίδα - Συνάντηση Εργασίας «Εκπαίδευση για τις ΤΠΕ στα Παιδαγωγικά Τμήματα», 6/2003, ΠΤΔΕ, Παν. Ιωαννίνων, ΕΤΠΕ
.