Επιλογή Υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, εικοσιτέσσερις (24) πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων εξωτερικού με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ως εξής:

  • Α' Κατεύθυνση: α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων (πλην ΦΠΨ) και β) Απόφοιτοι σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών που έχουν παιδαγωγική επάρκεια μετά από φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή πρώην ΣΕΛΕΤΕ, συνολικά 12 άτομα. (ύλη των εξετάσεων)
  • Β' Κατεύθυνση: α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων (πλην ΦΠΨ) και β) Απόφοιτοι σχολών Επιστημών του Ανθρώπου (πλην Παιδαγωγικών Τμημάτων), συνολικά 12 άτομα. (ύλη των εξετάσεων)

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ είναι:

  • καλή γνώση της αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Lower), πιστοποιούμενη με έγκυρη βεβαίωση/πτυχίο ανεγνωρισμένου οργανισμού ή πτυχίου πανεπιστημίου του εξωτερικού.
  • Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη ΓΣΕΣ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρ. 2 α΄ του άρθρου 12 του Ν. 2083/92 και των ειδικών ρυθμίσεων του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως ορίζονται στη συνέχεια.

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ.

.