Η διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus και τη διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων στους παρακάτω συνδέσμους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Απαραίτητα βήματα και έντυπα για τη διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων:

  1. ΠΡΙΝ την αναχώρηση του ο φοιτητής σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Τμήματος και το γραφείο Erasmus/Διεθνών Σχέσεων συμπληρώνει το έντυπο Learning Agreement
  2. Κατά την επιστροφή του ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων πρωτότυπα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα τα έντυπα:

3. Ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής του Τμήματος καταθέτει τα δικαιολογητικά στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος η οποία πιστοποιεί την αναγνώριση των μαθημάτων. Η Γραμματεία του Τμήματος συμπληρώνει και αποστέλλει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων το έντυπο: Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, το βίντεο που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των φοιτητών του Erasmus Students Network (ESN), και αφορά στη διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus: http://youtu.be/H0Os_2Z1hvw

.