Πρόγραμμα Σπουδών

Δείτε πατώντας εδώ συνολικά τα μαθήματα ανά εξάμηνο για το Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2017-2018.

Δείτε πατώντας εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2017-2018.

Οι φοιτητές που στο ακαδ. έτος 2017-2018 βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών παρακαλούνται να κάνουν τον έλεγχο των υποχρεωτικών τους μαθημάτων και των συνολικών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, με βάση τον πίνακα που μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Τ.Δ.Ε.

Χρονική διάρθρωση των Σπουδών 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα, στο χειμερινό, που αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, και στο εαρινό, που λήγει το πρώτο  δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) διδακτικές εβδομάδες και δύο (2) ή τρεις (3) εβδομάδες για εξετάσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών εβδομάδων, είναι δυνατόν με απόφαση της Συγκλήτου να συνεχιστούν τα μαθήματα τον Ιανουάριο ή τον Ιούνιο. Αν, δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών εβδομάδων σε κάποιο μάθημα, τότε το μάθημα αυτό θεωρείται ως μη διδαχθέν και δεν επιτρέπεται η εξέτασή του. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.

Δομή του Προγράμματος

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, Πρακτική Άσκηση στα συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία και προαιρετική πτυχιακή εργασία.

Τα μαθήματα κατανέμονται στις εξής κατηγορίες: υποχρεωτικά (Υ), κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Υ(Ε) και ελεύθερης επιλογής (ΕΕ).

Στα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνονται βασικά γνωστικά αντικείμενα, με στόχο την παροχή κοινής βασικής κατάρτισης σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Για την παρακολούθηση ορισμένων υποχρεωτικών μαθημάτων υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, στα οποία οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί με επιτυχία προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τα πρώτα. Οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να τα παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός υποχρεωτικού μαθήματος δεν μπορούν να το αντικαταστήσουν με κάποιο άλλο.

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Υ(Ε) είναι τα μαθήματα επιλογής που στοχεύουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους πτυχές ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θέματα που ανταποκρίνονται στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Υ(Ε) είναι μαθήματα τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν από πέντε θεματικούς κύκλους και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν σε κατοπινό εξάμηνο, εφόσον δεν τα έχουν περάσει. Τονίζεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν μόνο από τα μαθήματα Υ(Ε) που αντιστοιχούν στο εξάμηνό τους. 

Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) είναι μαθήματα ΥΕ του Τμήματος από οποιονδήποτε θεματικό κύκλο ή μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έχουν γίνει αποδεκτά από το Π.Τ.Δ.Ε.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε περιλαμβάνει επίσης τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική). Η διδασκαλία κάθε γλώσσας οργανώνεται σε ένα κύκλο τεσσάρων (4) υποχρεωτικών εξαμηνιαίων μαθημάτων. Η βαθμολογία της Ξένης Γλώσσας δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου.

Τα Υ(Ε) μαθήματα εντάσσονται σε κύκλους - θεματικές ενότητες. Για τη λήψη του πτυχίου του, ο φοιτητής, εκτός από τα (Υ) μαθήματα, πρέπει να επιλέξει από κάθε κύκλο και έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων Υ(Ε), όπως φαίνεται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ 1. Ο παρακάτω ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ισχύει από τους εισακτέους ακαδ. έτους 2017-2018.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Απαιτούμενος αριθμός Υ(Ε) μαθημάτων από κάθε θεματικό κύκλο για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2017-2018.

Θεματικός Κύκλος

Αριθμός Μαθημάτων

Παιδαγωγικά – Ψυχολογία (ΠΨ)

4

Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΑΕ)

4

Μαθηματικά (ΜΘ)

1

Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ)

1

ΤΠΕ (ΗΥ)

2

Τέχνες (ΤΕ)

2

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

3

Σύνολο ΥΕ

17


Οι φοιτητές που κατά το ακαδ. έτος 2017-2018 βρίσκονται στο 2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών ακολουθούν τον περσινό πίνακα κατανομής των μαθημάτων Υ(Ε):

Θεματικός Κύκλος

Αριθμός Μαθημάτων

Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΑΕ) 

4

Μαθηματικά (ΜΘ)

1

Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ)

1

Παιδαγωγικά-Ψυχολογία (ΠΨ) 

4

ΤΠΕ (ΗΥ)

2

Ελεύθερης Επιλογής

 4

ΣΥΝΟΛΟ Υ(Ε)

 16

Δήλωση και παρακολούθηση μαθημάτων

Πότε γίνεται η Δήλωση Μαθημάτων

Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές δηλώνουν τα Υ και Y(E) μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 οι δηλώσεις των μαθημάτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσα από την ηλεκτρονική Γραμματεία (http://euniversity.uth.gr/unistudent/). Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τη χρήση user name και password που χορηγείται από τη Γραμματεία.

Η περίοδος για την υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

Μέσα από την ηλεκτρονική Γραμματεία, επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και να εκτυπώνουν την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που έχουν περάσει, καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις για πιστοποιητικά στη Γραμματεία, ηλεκτρονικά.

Οδηγίες για τον τρόπο πρόσβασης στην ηλεκτρονική Γραμματεία και υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

http://www.pre.uth.gr/new/el/content/622-odigies-prosvasis-sti-ilektroniki-grammateia

Αριθμός δηλούμενων μαθημάτων

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων τα οποία μπορούν να δηλώσουν και στα οποία μπορούν να εξεταστούν οι φοιτητές, καθορίζεται ως Ν + 3, όπου Ν είναι ο προβλεπόμενος από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών αριθμός Υ και ΥΕ μαθημάτων στο αντίστοιχο εξάμηνο.

Τα επιπλέον τρία μαθήματα (+3) μπορεί να είναι:

  1. υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) προηγουμένων εξαμήνων τα οποία χρωστούν
  2. κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Υ(Ε) μαθήματα αν χρωστούν. Αυτά τα Υ(Ε) μπορεί να μην ταυτίζονται με εκείνα που είχαν δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα, αλλά δεν μπορεί να είναι σε πλήθος περισσότερα απ’ όσα Υ(Ε) χρωστούν.
  3. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο (δηλαδή, εκείνοι που έχουν ολοκληρώσει τα οχτώ εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών) έχουν δικαίωμα να δηλώνουν έως και 18 μαθήματα.

Σε κάθε περίπτωση τα μαθήματα που δηλώνονται συνολικά σε κάθε εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα δέκα (10). 

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κατά τη δήλωση των μαθημάτων, οι φοιτητές πρέπει να προσέξουν αν η συμμετοχή στα μαθήματα που επιλέγουν προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων.

Προγραμματισμός σπουδών

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε ό, τι αφορά το πρόγραμμα σπουδών τους, να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις, να μελετούν τα φυλλάδια Οδηγού Σπουδών και ό,τι άλλο ενημερωτικό υλικό δίνεται. Επίσης θα πρέπει να καταρτίζουν έγκαιρα το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών για κάθε εξάμηνο μέχρι τη λήψη του πτυχίου, λαμβάνοντας υπόψη: α) τον ελάχιστο αριθμό μαθημάτων Υ(Ε) που πρέπει να παρακολουθήσουν από κάθε θεματικό κύκλο και β) τη χρονική αλληλουχία των προαπαιτούμενων και των εξαρτώμενων από αυτά μαθημάτων. Συμβουλεύουμε τους φοιτητές να κρατούν αρχείο με τα μαθήματα που περνούν, για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών τους.

Αξιολόγηση

Οι διδάσκοντες επιλέγουν τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος. Η αξιολόγηση μπορεί να στηρίζεται σε εξετάσεις, γραπτή εργασία ή σε εργαστηριακές ασκήσεις. Οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, ενώ όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών, αλλά οφείλουν ακόμη μαθήματα για την απόκτηση του πτυχίου τους, μπορούν να εξετάζονται σε αυτά σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα (Υ) και στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οφείλουν να το δηλώσουν ξανά σε επόμενο εξάμηνο, ώστε να αποκτήσουν εκ νέου το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Υ(Ε) οι φοιτητές μπορεί να το δηλώσουν σε επόμενο εξάμηνο ή να το αντικαταστήσουν με άλλο Υ(Ε) μάθημα.

Πτυχίο

Το πρόγραμμα είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο, ώστε για τη λήψη του πτυχίου να απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ εξάμηνα σπουδών. Για να πάρουν το αντίστοιχο πτυχίο του τμήματος, οι φοιτητές πρέπει να ικανοποιούν συνολικά τις εξής προϋποθέσεις (για το Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2017-2018):

  1. να έχουν επιτύχει στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος (26 μαθήματα).
  2. να έχουν επιτύχει σε δεκαεπτά (17) κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Υ(Ε) και ελεύθερης επιλογής (Ε.Ε.).
  3. να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα τέσσερα επίπεδα της Σχολικής Πρακτικής. H Πρακτική Άσκηση IV του Τμήματος είναι θεσμοθετημένη στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για πληροφορίες που αφορούν τις σημαντικές ημερομηνίες, τις ανακοινώσεις και τις διαδικασίες της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2014-2020 οι φοιτητές/ριες παραπέμπονται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (pa.uth.gr)

  4. να έχουν επιτύχει στα τέσσερα επίπεδα της ξένης γλώσσας που έχουν επιλέξει.
  5. να έχουν συγκεντρώσει συνολικό αριθμό Πιστωτικών Μονάδων ECTS τουλάχιστον 240.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων & ECTS για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδ. έτους 2017-18.

Μαθήματα ECTS 
Υποχρεωτικά26152
Υποχρεωτικά κατ' επιλογήν1780
Ξένη Γλώσσα48
Σύνολο47240


Κωδικοποίηση μαθημάτων*

Ο κωδικός κάθε μαθήματος ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες για το μάθημα αυτό. Βλέποντας έτσι ο φοιτητής τον κωδικό ενός μαθήματος, καταλαβαίνει σε ποιον κύκλο ανήκει, αν είναι υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, σε ποιο εξάμηνο διδάσκεται, τα δε δύο τελευταία ψηφία δηλώνουν την αύξουσα αρίθμηση.

Αναλυτικότερα: α) τα δύο πρώτα γράμματα του κωδικού φανερώνουν τον θεματικό κύκλο που ανήκει το μάθημα, έτσι για τα υποχρεωτικά μαθήματα ΓΛ = Γλώσσα-Λογοτεχνία, ΜΘ = Μαθηματικά, ΦΕ = Φυσικές Επιστήμες, ΠΕ = Παιδαγωγικά, ΨΧ = Ψυχολογία, ΗΥ = Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, ΙΣ = Ιστορία, και ΤΠ = Τέχνη-Πολιτισμός, ενώ για τα Υ(Ε) μαθήματα ΠΨ=Παιδαγωγικά-Ψυχολογία, ΑΕ=Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ΜΘ=Μαθηματικά, ΦΕ=Φυσικές Επιστήμες, ΗΥ=Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και ΕΕ=Ελεύθερης Επιλογής β) το πρώτο ψηφίο δηλώνει αν το μάθημα είναι υποχρεωτικό (Υ) ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Υ(Ε), έτσι τα Υ αντιστοιχούν στο 0 και τα Υ(Ε) αντιστοιχούν στο 1, γ) το δεύτερο ψηφίο δηλώνει το εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το μάθημα, έτσι για τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουμε τους αριθμούς από το ένα (1) έως το οχτώ (8) με τους οποίους δηλώνεται το αντίστοιχο εξάμηνο. Τα μαθήματα επιλογής χωρίζονται σε πέντε ομάδες για τις οποίες χρησιμοποιούνται αντίστοιχα οι αριθμοί από ένα (1) έως πέντε (5), ως εξής: το 1 αντιστοιχεί σε μαθήματα που προσφέρονται στο 1ο και 2ο έτος, το 2 αντιστοιχεί σε μαθήματα που προσφέρονται στο 2ο, 3ο και 4ο έτος, το 3 αντιστοιχεί σε μαθήματα που προσφέρονται στο 3ο και 4ο έτος, το 4 αντιστοιχεί σε μαθήματα που προσφέρονται μόνο στο 4ο έτος, και τέλος το 5 αντιστοιχεί σε μαθήματα που προσφέρονται σε όλα τα έτη, δ) για την αύξουσα αρίθμηση χρησιμοποιούνται τα δύο τελευταία ψηφία του κωδικού.

* Τα παραπάνω ισχύουν για τα μαθήματα που προσφέρονται από το ΠΤΔΕ.

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές του 4ου έτους στη θέση έως δύο (2) μαθημάτων επιλογής (ΥΕ) μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση "Πτυχιακής εργασίας" (4,5 ECTS).Η πτυχιακή εργασία αντικαθιστά δύο (2) μαθήματα ΥΕ, είτε από τον ίδιο θεματικό κύκλο είτε από διαφορετικούς, ανάλογα με το αν το θέμα της εργασίας εμπίπτει σε έναν ή δύο κύκλους. Σε κάθε περίπτωση, τα μαθήματα επιλογής που θα αντικατασταθούν από την πτυχιακή εργασία θα πρέπει να ανήκουν σε κύκλο/κύκλους με συνάφεια με το θέμα της εργασίας. Οι επιβλέποντες καθηγητές μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητές σχετικά με το σε ποιον κύκλο ή κύκλους εμπίπτουν τα μαθήματα ΥΕ που θα αντικαταστήσει η πτυχιακή εργασία. Προϋπόθεση για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με μέσο όρο οκτώ (8) σε συναφή της εργασίας μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής). 

Οι ενδιαφερόμενοι τεταρτοετείς φοιτητές προκειμένου να αναλάβουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, αφού συνεννοηθούν με έναν διδάσκοντα της γνωστικής περιοχής που τους ενδιαφέρει, υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία το αργότερο έως τις αρχές Δεκεμβρίου με την οποία ζητούν από τη Συνέλευση του Τμήματος την έγκριση της εργασίας, προτείνοντας και τον διδάσκοντα με τον οποίο συνεργάζονται ως «Α΄Επιβλέποντα»· εκείνος (σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο φοιτητή) προτείνει άλλο ένα μέλος ΔΕΠ ή συμβασιούχο διδάσκοντα ή μέλος Ε.ΔΙ.Π. (Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό) ως «Συνεπιβλέποντα» ή "Β΄Επιβλέποντα". Πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την έγκριση της αίτησης του ενδιαφερομένου φοιτητή να εκπονήσει διπλωματική εργασία ως την υποστήριξή της.

Το θέμα, η έκταση, το περιεχόμενο, η βιβλιογραφική υποδομή και η διάρθρωση της εργασίας καθορίζονται από τους επιβλέποντες σε συνεννόηση με το φοιτητή.

Σε διαρκή συνεργασία με τους επιβλέποντες ο φοιτητής εκπονεί την εργασία του και όταν τελειώσει την υποβάλλει σε τρία αντίτυπα (δύο για τους επιβλέποντες και ένα για τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου). Οι επιβλέποντες σε συνεννόηση με το φοιτητή ορίζουν την ημερομηνία της δημόσιας υποστήριξης της εργασίας. Μετά τη δημόσια υποστήριξή της η εργασία αξιολογείται από τους επιβλέποντες που καταθέτουν τη βαθμολογία στη Γραμματεία.

Δείτε εδώ τον οδηγό συγγραφής διπλωματικών εργασιών.

.