Υποτροφίες

Προκειμένου να  δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να ανακοινώσουν τις ερευνητικές εργασίες τους σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, συμμετέχοντας στον επιστημονικό διάλογο πάνω σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης της εκπαίδευσης, χορηγούνται ‘υποτροφίες’  (βλ. Κατάλογο υποτρόφων) για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής. Η πολιτική αυτή ενισχύει  τα κίνητρα των φοιτητών/τριών για την εκπόνηση έρευνας υψηλού επιπέδου, τους παρέχει σημαντικές εμπειρίες αλληλεπίδρασης  με την ακαδημαική κοινότητα ενώ συγχρόνως  συμβάλλει στη διάχυση της έρευνας που παράγεται στο πλαίσιο του ΠΜΣ.

.