Κριτήρια Αξιολόγησης Διπλωματικών Εργασιών

Τα κριτήρια αξιολόγησης των διπλωματικών εργασιών δίνοντια στο συνημμένο αρχείο.

Ο συνοπτικός πίνακας υπολογισμού του τελικού βαθμού δίνεται παρακάτω:

ΚριτήριοΒαθμός σε κλίμακα του 10Βαρύτητα
Εισαγωγή0,2
Θεωρητικό υπόβαθρο & ανασκόπιση βιβλιογραφίας0,2
Μεθοδολογία0,2
Αποτελέσματα0,2
Συζήτηση και συμπεράσματα0,2
Εύρος θέματος0,1
Τίτλος και περίληψη0,1
Μορφοποίηση και βιβλιογραφικές αναφορές0,1
Οργάνωση και συνοχή0,4
Ύφος και ορθότητα γραπτού λόγου0,3

Σημείωση: Τα 5 πρώτα κριτήρια έχουν βαρύτητα 65% του τελικού βαθμού, ενώ τα 5 τελευταία έχουν βαρύτητα 35%. 

.