Δημοσιεύσεις Διπλωματικών Εργασιών

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συλλογικούς Τόμους

Καπαχτσή, Β. (2008). Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού: Στάσεις Eλλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Sarafidou, J. O., & Nikolaidis, D. I. (2009). School Leadership and Teachers’ Attitudes towards School Change: The Case of High Schools in Greece. The International Journal of Learning, 16(8), 431-440.

Μπατζιάκας, Γ. (2011). Ο ρόλος της ηγεσίας στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο σχολείο. Teachers, (3), 118-124.

Ξαφάκος, Ε., & Αγαπητού, X. (2011). Ο ρόλος του Σχολικού Διευθυντή στην ομαλή ένταξη του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα. Εκπαιδευτική Επικοινωνία, 10, 50-52.

Πασιαρδής, Π., & Παντσίδου, Π. (2011). Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου υπό το πρίσμα του Συλλόγου Διδασκόντων. Επιστήμες της Αγωγής- Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης, 1/2011, 115-130.

Σταυρόπουλος Β., & Σαραφίδου Γ. (2011). Συγκριτική μελέτη της συμβολής της ηγετικής συμπεριφοράς του διευθυντή του σχολείου στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών Α/θμιας γενικής και ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης. Στο: Ε. Παπάνης, Π. Γιαβρίμης & Α. Βίκη (επιμ.), Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή (Τόμος ΙΙ, σ.225-239). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

Τέκος, Γ., Ιορδανίδης, Γ. (2011). Διεύθυνση σχολικής μονάδας και διαχείριση συγκρούσεων από την οπτική γωνιά των εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 51, 199-217.

Kafetsios, K., Nezlek, J.B., & Vassiou, K. (2011). A Multilevel Analysis  of Relationships between Leaders’ and Subordinates’ Emotional Intelligence and  Emotional Outcomes. Journal of Applied Social Psychology, 41(5), 1121-1144.

Lazaridou, A., & Tsolakidis, I. G. (2011). An exploration of organizational climate in Greek high schools. Academic Leadership Journal,  9 (1), 13-27.

Μπλούνα, Μ., Μπατζιάκας, Γ., Κυπαρισσάκος, Δ., & Τζουνοπούλου, Γ. (2012). Γονεϊκή συμμετοχή και πρόοδος του μαθητή στο σχολείο: Η αίσθηση επάρκειας των γονέων ως αρχικός παράγοντας συμμετοχής. Χημικά Χρονικά, 77 (4), 14-25.

Kafetsios, K., Nezlek, J.B., & Vassilakou, Th. (2012). Relationships between leaders’ and  subordinates’ emotion regulation capabilities, satisfaction and affect at work. The Journal of Social Psychology, 152, 4, 436-457.

Kastanidou, S., & Iordanidis, G. (2012). The contribution of School Principal of Secondary Education in the induction of novice teachers in Greece. MENON: Journal Of Educational Research, 1, 130-144.

Sarafidou, J.O, & Chatziioannidis, G. (2012). Teacher participation in decision making and its impact on school and teachers. International Journal of Educational Management, 27 (2), (Date online 21/10/2012).

Kafetsios, K., Athanasiadou, M., & Dimou, N. (2014). Leaders’ and subordinates’ attachment orientation, emotion regulation and affect at work: A multilevel analysis. The Leadership Quarterly, 25, 3, 512-527.

Lazaridou, A., & Beka, A. (2014). Personality and resilience characteristics of Greek primary school principals. Educational Management, Administration & Leadership (online, August 15, 2014).

Loumakou, M., Sarafidou, J-O., Nakou, E., & Kaldi, S. (2014). Parental Involvement in Primary Education: Teachers’ Attitudes, Beliefs and Practices. Anadolu Bil Professional School of Higher Education Journal. Special Issue: Implementations of Basic Education Systems, 91-125.

Λεπίδας, Δ., Σταυρόπουλος, Β., & Τεντζέρης, Ε. (2015). Το συνεργατικό και ανταγωνιστικό προφίλ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή του στον προσανατολισμό των συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου. Νέος Παιδαγωγός, 6 (Σεπτέμβριος2015), 129-137. Διαθέσιμο στο: http://www.neospaidagogos.gr/periodiko /files/6_Teyxos_Neou_Paidagogou_Septemvriou_2015.pdf

Σταυρόπουλος, Β., Ταγκάλου, Α., & Τεντζέρης, Ε. (2015). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Αναδρομή και κριτική προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου. Στο Π. Ορφανός (Επιμ.), Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση (Τόμος Δ’, σελ. 365-373), Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Τίγκας, Ι., & Λαζαρίδου, Α. (2015). Ο τρισυπόστατος θεσμός του Συντονιστή Εκπαίδευσης: Κριτική θεώρηση του ρόλου του και προοπτικές. Επιστήμες της Αγωγής, τεύχος 2.

Lazaridou, A., & Gravani, A. (2015). Involving parents in secondary schools: Principals’ perspectives in Greece. International Journal of Educational Management, 29, (1), pp. 98-114.

Vassiou, A., Mouratidis, A., Andreou, E., & Kafetsios, K. (2016). Students’ achievement goals, emotion perception ability and affect and performance in the classroom: a multilevel examination. Educational Psychology, 36, 879-897. DOI:  10.1080/01443410.2014.950192.


Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων

Μαρκαντώνης, Χ., & Σαραφίδου, Γ. (2006). Η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διοίκηση των Δημοτικών Σχολείων των νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου «Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3/12/2006, τόμος 1, σελ. 36-43. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2006/periexomena.html

Μαρκαντώνης, Χ. (2006). Σκιαγράφηση του Διευθυντή-Ηγέτη. Ο Διευθυντής Σχολείου και ο Διευθυντής Τράπεζας. Μια μελέτη περίπτωσης. Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου «Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, 1-3/12/2006, τόμος 2, σελ. 221-228. ISBN 978-960-8206-35-9 & SET: 978-960-8206-34-2. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2006/periexomena.html

Μαρκαντώνης, Χ. (2008). Διενέξεις Διευθυντή Σχολικής Μονάδας με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο: Μελέτη περιπτώσεων. Πρακτικά 2oυ πανελλήνιου συνεδρίου «Νέο εκπαιδευτικό υλικό-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών,14-16/3/2008, τόμος 1, σελ. 129-137. ISBN 978-960-8206-38-0 & SET 978-960-8206-37-3. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2008/periexomena.php

Μαρκαντώνης, Χ. (2008). Η επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας για την περίοδο 2007-2011. Μελέτη περίπτωσης, Πρακτικά 2oυ πανελλήνιου συνεδρίου «Νέο εκπαιδευτικό υλικό-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών,14-16/3/2008, τόμος 1, σελ. 138-146. ISBN 978-960-8206-38-0 & SET 978-960-8206-37-3. Διαθέσιμο: http://www.inpatras.com/praktika/arta2008/periexomena.php

Μαρκαντώνης, Χ. (2008). Ο Καινοτόμος και Αποτελεσματικός Ηγέτης. Ο καινοτόμος και αποτελεσματικός εκπαιδευτικός ηγέτης. Πρακτικά 2oυ πανελλήνιου συνεδρίου «Νέο εκπαιδευτικό υλικό-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης». Άρτα, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, 14-16/3/2008, τόμος, 1, σελ. 147-156. ISBN 978-960-8206-38-0 & SET 978-960-8206-37-3. Διαθέσιμο:http://www.inpatras.com/praktika/arta2008 /periexomena.php

Ντόλκερα, A., & Σαραφίδου, E. (2008). Στάσεις και αναπαραστάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών και Στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική έρευνα. Πρακτικά του 6ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος “Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα”, Τεύχος Β, σελ. 673-681. 

Stavropoulos, V., Sarafidou, J-O., & Papadimitriou, V. (2008). Comparing self-efficacy and job satisfaction between mainstream and special education teachers of primary education in Greece. International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) Proceedings. 

Μαρκαντώνης, Χ., & Σαραφίδου, Γ. (2009). Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη από επιμορφωμένους στη χρήση τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πρακτικά 6ου πανελλήνιου συνεδρίου «Σχολείο 2.0». Πειραιάς, ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 17-18 Οκτωβρίου 2009, σελ. 104-116. ISBN: 978-960-88368-7-7 (CDROM). Διαθέσιμο: http://eeep.gr/praktika/PRAKTIKA_6ou_SYNEDRIOY_EEEP_DTPE_2009.pdf

Μαρκαντώνης, Χ., & Σαραφίδου, Γ. (2009). Ο ρόλος των στάσεων και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕΠρακτικά 5ου πανελλήνιου συνεδρίου "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", τόμος Α΄, σελ. 156-166. 

Λοντρίδου, Π. (2010). Ανασταλτικοί παράγοντες εμπλοκής των εκπαιδευτικών με την έρευνα. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα: "Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα".

Γκουτζιούπας, Γ, &  Ιορδανίδης, Γ. (2011). Η συμβολή της «μικροπολιτικής» στη διαμόρφωση απόψεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας. Δράμα.

Σκόδρα, Ελ. (2011). Παράγοντες που διαμορφώνουν την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η επίδραση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου "Διοίκηση της Εκπαίδευσης & Διαπολιτισμική Πραγματικότητα", τομ. ΙΙ (επιμ. Γεωργογιάννης Π.). Πάτρα: 25-27 Νοεμβρίου 2011.

Τσολακίδης, Ι. (2011). Το οργανωσιακό κλίμα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση των Γενικών Λυκείων του Νομού Μαγνησίας. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.), Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα (3ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος Ι. σελ.46-59). Πάτρα.

Barouni, M. (2011). Bologna Declaration: its structure and its impact on Greek Tertiary Education. International Conference of Education, Research and Innovation ICERI Proceedings.

Αβδελλή, Θ. (2012). Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης στα οικολογικά σχολεία και παράγοντες που τις επηρεάζουν. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου « Νέες Τεχνολογίες, Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη και Κριτική Παιδαγωγική»  http://conf-ictesdcp.edc.uoc.gr/

Goutzioupas, G., & Iordanidis, G. (2012). The contribution of “micropolitics” on formation of the secondary education teachers’ views concerning the evaluation of educational work. Proceedings of the 4th Paris International Conference on Education, Economy and Society, 23/07/2012 - 28/07/2012, Paris, France. Available on line http://www.analytrics.org/Pages/EESPublierdanslesActes.aspx

Καφέτσιος, Κ., & Βασιλάκου, Δ. (2013) Ο Συναισθηματικά Νοήμων Ηγέτης: Ποια η σχέση μεταξύ οργανωτικών ρόλων και ατομικών δεξιοτήτων; Πρακτικά 3ου συνεδρίου Εταιρείας Διοικητικής Επιστήμης.

Λεπίδας, Δ., Σταυρόπουλος, Β., & Τεντζέρης, Ε. (2016). Η συμβολή της ηγετικής συμπεριφοράς του διευθυντή στον προσανατολισμό των συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου. Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), Τα Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός», Αθήνα 16 & 17 Απριλίου 2016 (σελ. 878-884). Αθήνα. ISBN: 978-618-82301-0-1 (e-book/pdf).

Maratos, A., & Lazaridou, A. (2017). Building trust in schools: the phantom quality for successful school leadership. In the proceedings of the 3rd International Symposium (ISNITE), New Issues on Teacher Education, University of Thessaly Press, (pp.57-62).

 

Εισηγήσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

Ζιακούλη, A. (2007). Η Μουσική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: “Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές”. Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα, 20-22 Απριλίου.

Καφέτσιος, Κ., & Βάσιου, Α. (2007). Η υπόθεση των συναισθημάτων στην ηγεσία: Αξιολόγηση πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων. 3ο Συνέδριο Πολιτικής Ψυχολογίας, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 21-22 Μαΐου.

Παντσίδου, Π. (2008). Βαθμός ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ο εκπαιδευτικός και το έργο του: Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον», Εταιρεία Επιστημών Αγωγής, Δράμα, 17-19 Οκτωβρίου.

Ντόλκερα, A., & Σαραφίδου, Ο. (2008). Στάσεις και αναπαραστάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών και Στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική έρευνα. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγκής Εταιρείας Ελλάδος “Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα”, Aθήνα.

Παντσίδου, Π. (2008). Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διευθυντή ενός Ειδικού Δημοτικού Σχολείου από το Σύλλογο Διδασκόντων. 2ο Διεθνές Συνέδριο: «Νέο Εκπαιδευτικό Υλικό του Υπ.Ε.Π.Θ. – Αξιολόγηση και Διοίκηση Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπ/σης» Κέντρο Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης (ΚΕΔΕΚ) Πανεπιστημίου Πατρών, Άρτα, 14-16 Μαρτίου.

Παντσίδου, Π. (2008). Πρόγραμμα Σωκράτης – Comenius. Σχολικές Συμπράξεις. Η περίπτωση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βόλου. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ο εκπαιδευτικός και το έργο του: Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον», Εταιρεία Επιστημών Αγωγής, Δράμα 17-19 Οκτωβρίου.

Βάσιου, Α., & Καφέτσιος, Κ. (2009). Ικανότητες  Συναισθηματικής Νοημοσύνης των διευθυντών και συναίσθημα των εκπαιδευτικών: Μια πολυεπίπεδη ανάλυση. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 14- 17 Μαΐου.

Ζιακούλη, A. (2009). Η αναγκαιότητα ύπαρξης προγραμμάτων προετοιμασίας διευθυντών σχολικών μονάδων. Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσαν το Εργαστήρι Παιδαγωγικών Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας (Παράρτημα Κρήτης) με θέμα "Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού", Ρέθυμνο,  22-23 Μαΐου. 

Χαρισιάδης, Σ. (2010). Εκπαιδευτική Έρευνα και Εκπαιδευτικοί. Τελούν εν διαστάσει; Τι μας λένε τα στελέχη της εκπαίδευσης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ρέθυμνο, 19-21 Νοεμβρίου.

Ζιακούλη, A. (2011). Προγράμματα προετοιμασίας διευθυντών σχολικών μονάδων: παρόν και μέλλον. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας με θέμα "Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση", Δράμα, 9-10 Δεκεμβρίου.

Πολυμεροπούλου, Β. (2011). Το ζήτημα των ίσων ευκαιριών στην ελληνική εκπαιδευτική διοίκηση: διερεύνηση των απόψεων γυναικών διευθυντριών και ανδρών διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  3ο Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα, Πάτρα, 25-27 Νοεμβρίου.

Chatziioannidis G., Sarafidou, J.-O., Loumakou, M. (2011). Teacher Participation in Decision Making and School and Teacher Outcomes: a Study at the Primary School level in Greece. European Conference on Educational Research 2011. Berlin,  September 12-16.

Barouni, M. (2011). Bologna Declaration: its structure and its impact on Greek Tertiary Education. 4th International Conference ICERI (International Conference on Education, Research and Innovation). Madrid, Spain, 14-16 November.

Kastanidou, S. (2011). The role of school principal of secondary education in the induction of novice teachers in Greece. International Conference Schulleitungssymposium, Zug, Switzerland, 8-10 September.

Αγαπητού, Χ.,  Ξαφάκος, Ε., & Πίκλας, Ι.  (2012). Ο ρόλος του Σχολικού Διευθυντή στην ομαλή ένταξη του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα. Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο Πανελλήνιο Συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Η Ποιότητα στην εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές». Αθήνα, 11 – 13 Μαΐου.

Ξαφάκος, Ε., & Αγαπητού, Χ. (2012). Το κενό μεταξύ εκπαιδευτικής έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης - αιτίες της ύπαρξής του και προτεινόμενες λύσεις. Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ιωάννινα, 2-4 Νοεμβρίου. 

Ξαφάκος, Ε., Πίκλας, Ι. & Αγαπητού, Χ. (2012). Διδακτικό σενάριο με τη χρήση των ΤΠΕ, με θέμα: «Η Ενέργεια». 4th Conference on informatics in education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πειραιάς, 5 – 7 Οκτωβρίου.

Agapitou, C., & Athanasoula-Reppa, A. (2012). Teachers’ perceptions of their professional empowerment and the impact of school principal’s leadership style. CCEAM 2012 Conference “New trends, New challenges in Educational Leadership and Governance”, Limassol, Cyprus, 3-7 November.

Athanasoula- Reppa, A., Massourou, B., Liouta, C. & Efthimiopoulos, A. (2012). The influence of predispositional factors in the use of new technologies of school leaders in organization and management education. CCEAM 2012 Conference “New trends, New challenges in Educational Leadership and Governance”, Limassol, Cyprus, 3-7 November

Beka, A. & Lazaridou, A. (2012). Resilient school principals for turbulent times: An explanatory study. CCEAM 2012 Conference “New trends, New challenges in Educational Leadership and Governance”, Limassol, Cyprus, 3-7 November

Potamias, G. (2012). The contribution of the school head in the introduction and implementation of ICT as innovation in an elementary school: a case study. International Conference: “Shaping Educational Reform: Learning from Research and Practice”, Manchester, 20-22 July.

Sarafidou, J.O., & Xafakos, E. (2012). Innovative school climate: the role of school leadership and teachers’ attitudes towards research. CCEAM 2012 Conference “New trends, New challenges in Educational Leadership and Governance”, Limassol – Cyprus , 3-7 November 

Karagianni, S. (2015). International educational discourse on teachers’ performance: between global doctrines and personal postulates. International Conference on “New Issues on Teacher Education”. Volos, 11th - 13th September 2015.

Karagianni, S. (2015) Διεθνής εκπαιδευτικός λόγος και επαγγελματισμός εκπαιδευτικών: μεταξύ διακρατικών προταγμάτων και ατομικών προσδοκιών. Διεθνές Συνέδριο, Επαγγελματισμός Εκπαιδευτικών και εκπαιδευτική αλλαγή: δυνατότητες για την πολιτική και την πράξη [International Conference on “Teacher Professionalism & Education Change: Possibilities for Policy and Practice”]. Λευκωσία 11-12 Σεπτεμβρίου 2015. 

Sotiropoulou, E., & Lazaridou, A. (2015). The teacher as leader in the Greek school. Paper presented at the 3rd International Symposium New Issues on Teacher Education (ISNITE), Volos, Greece, September 11-13

.