Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Κανόνες Συγγραφής

Αναλυτικά οι κανόνες συγγραφής είναι οι ακόλουθοι:

800x600

                     Η Διπλωματική Εργασία γράφεται στην Ελληνική γλώσσα.

       Το κείμενο στην Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα και επιστημονικότητα, δομή κι οργάνωση, γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να διατυπώνουν τη σκέψη τους απλά και με σαφήνεια, να χρησιμοποιούν δομημένες και ορθά συνταγμένες προτάσεις. Το κυρίως κείμενο της Διπλωματικής Εργασίας αναπτύσσεται, συνήθως σε ενότητες (ή κεφάλαια).

       Το μέγεθος της Διπλωματικής Εργασίας αναμένεται να είναι, για το κυρίως σώμα της εργασίας, περίπου στις 30.000 λέξεις.

                     Η εργασία τυπώνεται σε χαρτί Α4 (297Χ210 mm), δεμένη με θερμοκόλληση. και. Εκτυπώνεται σε 1,5 διάστιχο και μόνο στη μια σελίδα του κάθε φύλλου. Οι αποστάσεις από τα όρια είναι 25 mm πανταχόθεν. Οι παράγραφοι θα χωρίζονται μεταξύ τους με διάστημα 6στ μετά την κάθε παράγραφο. Η γραμματοσειρά είναι η Times New Roman, για τίτλο κεφαλαίου 15 bold, για τίτλο υποενότητας κεφαλαίου στα 14 bold, για το κυρίως κείμενο και τις βιβλιογραφικές αναφορές. Για καλύτερο δέσιμο το περιθώριο βιβλιοδεσίας θα πρέπει να είναι 15, και τα περιθώρια πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 χιλ.

                     Το εξώφυλλο των δύο (2) τελικών έντυπων αντιγράφων έχει γαλάζιο χρώμα (με διαφανές κάλυμμα) όπου αναγράφονται ο τίτλος "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» σε πέντε διαφορετικές σειρές στο πάνω μέρος, στο μέσον ακολουθεί ο τίτλος "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ" και ο ΤΙΤΛΟΣ αυτής, ενώ στο κάτω μέρος αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, ο επιβλέπων καθηγητής και το έτος υποβολής (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

• Τα περιεχόμενα της εργασίας θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω δομή:

Εξώφυλλο, περίληψη, περίληψη στα αγγλικά (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ευχαριστίες (προαιρετικό), πίνακας συμβόλων-ακρωνυμίων-συντομογραφιών αν υπάρχουν, πίνακας περιεχομένων, κυρίως κείμενο, βιβλιογραφία, γλωσσάριο (όπου απαιτείται), παραρτήματα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να είναι συνεχής στην πάνω ή στην κάτω εξωτερική πλευρά της σελίδας και να περιλαμβάνει την σελίδα τίτλου. Η αρίθμηση των αρχικών σελίδων (Τίτλου, Περίληψης, Ευχαριστιών, Περιεχομένων) γίνεται με λατινικούς χαρακτήρες (i, ii, iii, iv, v, κλπ.). Η αρίθμηση των υπόλοιπων σελίδων γίνεται με τη χρήση του αραβικού συστήματος, 1,2,3,4,5 ...

Ο πίνακας περιεχομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i)   Τίτλους κεφαλαίου με αρίθμηση 1,2,3, κλπ με έντονα γράμματα

(ii)   Υπότιτλους μέσα στο κεφάλαιο με αρίθμηση 1.1, 1.2, κλπ

(iii)   Εσώτερους υπότιτλους με αρίθμηση 1.1.1, 1.1.2, κλπ

(iv) Τον τίτλο "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ"

(ν)Τον τίτλο "ΠΙΝΑΚΕΣ" αν υπάρχουν

(vi)Τον τίτλο "ΣΧΗΜΑΤΑ" αν υπάρχουν

(vii) Τον τίτλο "ΣΧΕΔΙΑ" αν υπάρχουν

(viii)Τον τίτλο "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α"

(ix)Τον τίτλο "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β", κλπ

Στα παραρτήματα τοποθετούμε το υλικό της έρευνας που είτε είναι εκτενές είτε δευτερεύουσας σημασίας, και που δε χρειάζεται να τοποθετηθεί μέσα στο κυρίως κείμενο της Διπλωματικής. Περιλαμβάνουν υλικό που μπορεί να δει ο αναγνώστης αργότερα και δεν αλλοιώνει ή διαταράσσει τη ροή της εργασίας αν δεν περιέχεται στο κυρίως κείμενο αλλά σε ξεχωριστή θέση. Σε παραρτήματα τοποθετούμε συνήθως εκτενείς πίνακες, γραφικά, καταλόγους, εκτενείς αναφορές, χάρτες, ερωτηματολόγια, κλπ. Τα παραρτήματα μπορούν να είναι ένα ή πολλά. Κάθε παράρτημα πρέπει να έχει ενιαίο θέμα. Αν πρέπει να παραθέσουμε και άλλο υλικό τότε δημιουργούμε άλλο παράρτημα μετά το πρώτο. Δεν γράφουμε στα περιεχόμενα τι περιλαμβάνει το παράρτημα, παρά μόνο τη λέξη Παράρτημα (ή Παράρτημα Α, κλπ). Το παράρτημα το ξεκινάμε με τον τίτλο Παράρτημα και στη συνέχεια αναφέρεται το περιεχόμενό του.

Το κυρίως κείμενο ακολουθεί τη δομή και την αρίθμηση των κεφαλαίων όπως περιγράφηκαν στον πίνακα περιεχομένων. Μέσα σε αυτό οι τυχόν Πίνακες και Εικόνες που θα παρατίθενται (οι οποίοι συνοπτικά αναφέρονται στα Περιεχόμενα) θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης ο οποίος φαίνεται αναλυτικά στο Παράρτημα στο τέλος του παρόντος Οδηγού. Κάθε εργασία θα πρέπει να περιέχει όλες τις αναφορές των εργασιών από τις οποίες αντλήθηκαν τα αναφερόμενα στοιχεία με τον τρόπο που αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Όλες οι απαραίτητες αναφορές στο κείμενο παρουσιάζονται στο τέλος της εργασίας στο ειδικό τμήμα που ονομάζεται «Βιβλιογραφικές αναφορές».

Όταν χρησιμοποιούνται διαγράμματα, εικόνες ή πίνακες τα οποία δεν προκύπτουν από τα αποτελέσματα της εργασίας, πρέπει να αναφέρεται και η πηγή τους [όπως για παράδειγμα: Πηγή: Feberal Reserve Ban, Annual Report, 2004 (p.193,table 3), με γραμματοσειρά Times New Roman 11].

Κάθε εικόνα, διάγραμμα ή πίνακας, πρέπει να σχολιάζεται και να αναφέρεται στο κείμενο. Εάν πρέπει να παραπεμφθεί ο αναγνώστης σε Παράρτημα, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί (βλ. αναλυτικά Παράρτημα Β).

Οργάνωση και συνοχή: Η εργασία αναμένεται να συνιστά ένα λογικά οργανωμένο κείμενο με μεγάλη εσωτερική συνοχή, στο οποίο η αλληλουχία των πληροφοριών και των  επιχειρημάτων (από την  εισαγωγή έως και τα συμπεράσματα) να είναι αποτελεσματική και ευρηματική, ενώ οι μεταξύ τους συνδέσεις να είναι ισχυρές. Το όλο κείμενο καλείται να χαρακτηρίζεται από επιστημονική πειθώ και να εγείρει νέα ζητήματα στον επιστημονικό διάλογο.

 

Ύφος και ορθότητα του γραπτού λόγου: Υπάρχει η προσδοκία χρήσης λόγου εξαιρετικά ακριβούς και μεστού αλλά όχι κουραστικού, ‘προχωρημένου’ λεξιλογίου και ύφους επιστημονικού και σταθερού σε όλη την έκταση της εργασίας, με ταυτόχρονη αποφυγή των εκτενών και κουραστικών προτάσεων, καθώς και των αυτολεξεί παραθέσεων κειμένου. Απαραίτητη είναι η απουσία γραμματικών, ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, σε βαθμό που να μπορεί να ειπωθεί πως, ως γραπτό  κείμενο, η εργασία έχει δημοσιεύσιμο επίπεδο (publishable standard).

 

Μορφοποίηση και βιβλιογραφικές αναφορές: Η εργασία οφείλει να έχει μορφοποιηθεί με μεγάλη επιμέλεια, χωρίς ασυνέπειες, χωρίς περιττές ή άσχετες αναφορές και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα παραρτήματα. Το σύστημα, ακόμα, των εντός κειμένου παραπομπών και των αναφορών τέλους αναμένεται να παρουσιάζει απόλυτη συνέπεια και να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του διεθνώς καθιερωμένου συστήματος (ΑΡΑ).

 

Τέλος, στην δεύτερη σελίδα - εσωτερικά - της πτυχιακής εργασίας περιέχεται υπεύθυνη δήλωση του συντάκτη της (των συντακτών της) με τα εξής :

Ο/Η [όνομα και επώνυμο φοιτητή/-τριας], γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία με τίτλο [«τίτλος εργασίας»] αποτελεί  προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας και όλες οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές.  Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή / και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή.

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/-ΟΥΣΑ

[υπογραφή φοιτητή/-τριας]


Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
.