Διπλωματική Εργασία

Η  διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτικά ερευνητική και εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός τουλάχιστον διδάσκοντα. Στόχος είναι αφενός να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να παράγουν ερευνητικό έργο αφετέρου να δημιουργηθεί ένα σώμα ερευνητικών αποτελεσμάτων, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που άπτονται της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης  στην Ελλάδα. 

Η  Διπλωματική Εργασία  εκπονείται κατά το 3ο  εξάμηνο σπουδών και περιλαμβάνει  πρωτότυπη  έρευνα.  Στο τέλος του 2ου εξαμήνου ο/η  μεταπτυχιακός/η  φοιτητής/ρια καταθέτει  ερευνητική πρόταση για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε ειδικά διαμορφωμένη φόρμα (βλ. Φόρμα Εκπόνησης Διπλ. Εργασίας) . Η ερευνητική πρόταση οφείλει να τοποθετεί το θέμα στο πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας, να παρουσιάζει το θεωρητικό της υπόβαθρο καθώς και μια σύντομη ανασκόπηση των σχετικών ερευνητικών ευρημάτων. Ακολουθεί ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης πρότασης καθώς και η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση. Με βάση την ερευνητική αυτή πρόταση εγκρίνεται, από την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος και στη συνέχεια από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος,  ο τίτλος και η τριμελής εξεταστική επιτροπή της διπλωματικής. 

Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας οφείλει να ακολουθεί τον Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας του Π.Μ.Σ. (βλ. Οδηγό συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας). Για την αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας, που πραγματοποιείται με  δημόσια παρουσίασή της, χρησιμοποιείται ειδικά διαμορφωμένη κλίμακα με συγκεκριμένα αναλυτικά κριτήρια (βλ. Κριτήρια Αξιολόγησης Διπλωματικών Εργασιών), ώστε να εξασφαλίζονται τα ακαδημαικά  πρότυπα  ποιότητας.

Κατάλογος Διπλωματικών εργασιών

.