Προκήρυξη και επιλογή υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση το φάκελο κάθε υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία. Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ. που έχει οριστεί από τη ΓΣΕΣ.

Ο αριθμός των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα τρεις (33). Ο αριθμός αυτός επιμερίζεται στις ακόλουθες ομάδες ως εξής: (α) 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση και (β) 13 μεταπτυχιακοί φοιτητές από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίοι δεν διαθέτουν καθόλου προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση ή διαθέτουν προϋπηρεσία μικρότερη τους ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών σε μια από τις δυο κατηγορίες τότε ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από την άλλη κατηγορία σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει δυο καταλόγους, στους οποίους κατατάσσονται οι υποψήφιοι των δυο ομάδων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό αξιολογικών μονάδων που συγκέντρωσαν.

Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

·      Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο

·      Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

·      Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)

·      Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών

·      Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών

·      Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές) [εφόσον υπάρχει]

·      Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]

·      Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν]

·      Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν]

·      Διδακτορικός τίτλος [εφόσον υπάρχει]

·      Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει]

·      Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση στην εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει]

·      Βεβαιώσεις οργάνωσης καινοτόμων προγραμμάτων ή συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών [εφόσον υπάρχουν]

·      Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα [εφόσον υπάρχουν]

·      Βεβαίωση πιστοποιημένων γνώσεων ΤΠΕ [εφόσον υπάρχει]

  • Άλλα δικαιολογητικά  που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα  προσόντα

 Πληροφορίες σχετικά με τη μοριοδότηση του φακέλου μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.pre.uth.gr/new/sites/default/files/neos_esoterikos_kanonismos...

Συνημμένη θα βρείτε την αίτηση υποψηφιότητας.

.