Κατάλογος Συγγραμμάτων Βιβλιοθήκης

Οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες  της βιβλιοθήκης και του κέντρου  πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, την  online αναζήτηση στις πληροφοριακές πηγές. Επιπλέον, το ΠΜΣ διαθέτει και συνεχώς εμπλουτίζει  μια εξειδικευμένη συλλογή βιβλίων για μικρής διάρκειας δανεισμό μεταξύ των φοιτητών/τριών του Προγράμματος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μελέτης τους.

1. Altricher, Herbert, Posch, P., & Somekh, B. Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μεταίχμιο, 2001 (2 αντίτυπα)
2. Apple, Michel. Εκσυχρονισμός και συντηρητισμός στην εκπαίδευση. (Επιμ. Μ. Δεληγιάννη) Εκδ. Μεταίχμιο.
3. Blackledge D., Hun Barry (Μετάφ. Δελληγιάνη Μαρία) Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Μεταίχμιο.
4. Dubrin A.(1998). Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ. Επ. Σαρρή. Αθήνα:Έλλην (4 αντίτυπα)
5. Foulin, J.N., & Mouchon, S. Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Μεταίχμιο
6. Goleman, D. 1999. Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
7. Goleman, D. Boyatzis, R.E., Mckee.(2002). Ο νέος Ηγέτης. Η δύναμη της Συναισθηματικής νοημοσύνης στη Διοίκηση Οργανισμών. Ελληνικά Γράμματα.
8. Hargreaves, Andy & Fullan, M. (Μετάφ. Χατζηπαντελή Π.) Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών Εκδ.Πατάκη
9. Diamond, Ian & Jefferies, Julie (2006) Αρχίζοντας τη Στατιστική. Εκδ. Παπαζήση
10. MacBeth, J. 2002. Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο. Ελληνκά Γράμματα. (4 αντίτυπα)
11. Mason, J. (Επιμ. Ν. Κυριαζή) 2004. Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Ελληνικά Γράμματα (2 αντίτυπα)
12. Βασιλάκη, Ε., Τριλίβα, Σ. & Μπεζεβέγκης, Η. (Επιμ.). Το στρες, το άγχος και η αντιμετώπισή τους. Ελληνικά Γράμματα. 
13. Γκότοβος Α. Εκπαίδευση και ετερότητα. Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Μεταίχμιο
14. Γράβαρης, Δ.Ν., & Παπαδάκης, Ν. Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Σαββάλας (τρία αντίτυπα)
15. Δούκας, Χ. (1997). Εκπαιδευτική πολιτική και εξουσία. Αθήνα: Γρηγόρη (2 αντίτυπα)
16. Ζαβλανός (2003). Ολική ποιότητα στην Εκπαίδευση. Εκδ. Σταμούλη (2 αντίτυπα)
17. Ζαβλανός Μ. (1998) Μανατζμεντ. Αθήνα: Έλλην
18. Ζαβλανός Μ. (1999) Οργανωτική Συμπεριφορά Αθήνα: Έλλην
19. Ιωσηφίδης Θ. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες. Κριτική
20. Καρακατσάνη Δέσποινα. Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Μεταίχμιο
21. Κοντογιαννοπούλου- Πολυδωρίδη, Γ.1995. Εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική κοινωνιολογική ανάλυση. Ελληνικά Γράμματα.
22. Κουσκουβέλης Η.Ι. (1997) Λήψη αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση. Εκδ.  Παπαζήση (3 αντίτυπα)
23. Μπαγάκης, Γ.  Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Μεταίχμιο
24. Μπαγάκης, Γ., Προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη σχολική εκπαίδευση, Μεταίχμιο.
25. Μπουζάκης Σ.  Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προβλήματα. Τυπωθήτω Δαρδανός
26. Ξηροτύρη Κουφίδου. (1997) Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Εκδ. Ανικούλα
27. Παλαιοκρασάς, Σ., Δημητρόπουλος, Σ., Κωστάκη, Α., Βρετάκου, Β. (1997). Αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Ίων. (4 αντίτυπα)
28. Πασιαρδή, Γ. (2001).  Tο Σχολικό Kλίμα: Θεωρητική Aνάλυση και Eμπειρική Διερεύνηση των Bασικών Παραμέτρων του.  Aθήνα: Eκδόσεις Gutenberg/Tυπωθήτω.
29. Πασιαρδής, Π.  (2004).  Εκπαιδευτική Ηγεσία:  Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.(4 αντίτυπα)
30. Πασιαρδής, Π. και Πασιαρδή, Γ.  (2000). Aποτελεσματικά Σχολεία: Πραγματικότητα ή Oυτοπία.  Aθήνα:  Eκδόσεις Gutenberg/Tυπωθήτω. (3 αντίτυπα)
31. Πασιαρδής, Π., Σαββίδης, Γ. και Τσιάκκιρος, Α.  (2005).  Η Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου των Εκπαιδευτικών: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. (6 αντίτυπα)
32. Πουλής Παναγιώτης. Η Οργάνωση της Εθνικής Παιδείας.  Εκδόσεις Σάκκουλα.
33. Ρούσσος Πέτρος Λ. και Γιάννης Τσαούσης (2002) Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες. Ελληνικά Γράμματα (2 αντίτυπα)
34. Σαΐτη Άννα (2000) Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη. Τυπωθήτω Δαρδανός (3 αντίτυπα)
35. Σαϊτης, Χ. Α. (2002). Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα.(7 αντίτυπα)
36. Σαϊτης, Χ. Α. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Θεωρία και πράξη. Αθήνα. 5 ΑΝΤΙΤΥΠΑ
37. Φίλιας Βασίλης (εποπτ.) (1996)  Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τη Τεχνική των Κοινωνικών Ερευνών. Gutenberg
38. Χατζηγεωργίου, Γ. (1999). Γνώθι το Curriculum. Αθήνα: Ατραπός.
39. Χατζηπαντελή, Π.Σ. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Μεταίχμιο (2 αντίτυπα)
40. Bennett N., M. Crawford, M. Cartwright (eds) (2003) Effective Educational Leadership, Paul Chapman
41. Fullan, M. (2001). The new Meaning of Educational Change (3rd Edition) N.Y. Teachers College Press.
42. Hoy Wayne and Miskel Cecil (2005).Educational Administration Theory, Research and Practice.  McGraw Hill.  (2+1 αντίτυπα, A452)
43. Oliva Peter. (1993). Supervision for today’s Schools. Longman
44. Rebode R. (1995). Personel Administration in Education. Allyn and Bacon.
45. Snowden Petra & Gorton Richard (1998). School Leadership and Administration. McGraw Hill.
46. Altrichter, H. and Elliott, J. (Eds) (2000) Images of Educational Change (Open University Press, Buckingham).
47. Hall, G. & Hord, S (2006). Implementing Change - Patterns, Principles, and Potholes.Pearson (2 αντίτυπα)
48. Fullan, M. (1992) Successful School Improvement, Buckingham: Open University Press (2 αντίτυπα)
49. Hargreaves, A. and Fullan, M. (1998) What's Worth Fighting for in Education.  Buckingham: Open University Press
50. Kydd, L., Crawford, M. and Riches, C. (Eds) Professional Development for Educational Management Buckinghamshire: Open University Press.
51. Τσιώλης, Γεώργιος (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Εκδόσεις Κριτική (3 αντίτυπα)
52. Sergiovanni, T. and Starratt, R.  (2002).  Supervision:  A Redefinition.  (7th Edition).  New York:  McGraw-Hill Publishing Company. (2 αντίτυπα)
53. Αγγελάκος Κ. (2004). Διαθεματικές προσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικό σχολείο.  Μεταίχμιο.
54. Καφέτσιος, Κ. (2005). Δεσμός, Συναίσθημα και Διαπροσωπικές Σχέσεις. Δαρδανός
55. Kυνηγός, Χ., & Δημαράκη, Ε. (επιμ.) (2002). Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα. Αθήνα: Καστανιώτης
56. Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, Σολομών, Ι., & Σταμέλος, Γ. (2000). Ανιχνεύοντας την επίδοση στην ελληνική εκπαίδευση. Η τρίτη διεθνής έρευνα της ΙΕΑ για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επίδοσης στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Μεταίχμιο.
57. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση: Εννοιολογική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Εκδ. Γρηγόρη
58. Παναγιωτοπούλου, Ρ. (1997).Η επικοινωνία στις οργανώσεις.Αθήνα: Κριτική.(2 αντίτυπα)
59. Day, C. & Leithwood, K. ( 2007). Succesfull Principal Leadership in Times of Change. Springer.
60. Πασιαρδής, Π., Σαββίδης, Γ. και Τσιάκκιρος, Α.  (2005).  Η Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου των Εκπαιδευτικών: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. 
61. Maxwell, John 19???.  Οι 21 απαραίτητες αρετές του Ηγέτη. Κλειδάριθμος   
62. Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2004). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Ολική προσέγγιση. Τόμος Α΄. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
63. Ράπτης Α & Ράπτη Α. (2004). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας (Παιδαγωγικές Δραστηριότητες.) Αυτοέκδοση
64. Σταμέλος, Γ. (2002). Προσπάθεια ιχνηλασίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. α. η τεχνική της κοόρτης, β. μακροσκοπική ανάλυση από το Δημοτικό στο Λύκειο, γ. μαθητική διαρροή – εκπαιδευτικός αποκλεισμός – κοινωνικός αποκλεισμός: ένα μοντέλο. Αθήνα: Ψηφίδα.
65. Σταμέλος Γ. (1999). Σύγχρονα  θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Αρμός
66. Χατζηγεωργίου Ι. (2003) Πρόταση για ένα σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Μια ολιστική προοπτική. Ατραπός.
67. Delors J. Εκπαίδευση:  Ένας Θησαυρός είναι κρυμμένος μέσα της. Τυπωθήτω Δαρδανός  
68. Πηγιακή Πόπη (2004). Εθνογραφία: Η μελέτη της ανθρώπινης διάστασης στην Κοινωνική και Παιδαγωγική έρευνα. Εκδόσεις Γρηγόρη (3 αντίτυπα)
69. Nelson, J et al. (2004).  Critical Issues in Education: Dialogues and Dialectics. McGrowHill. 
70. Παπαδημητρίου Βασιλική: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο. Τυπωθήτω Δαρδανός (4 αντίτυπα)
71. Σαϊτης Χρήστος: Οργάνωση  και Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων. Αθήνα 2005 (3 αντίτυπα)
72. Ubben, G.C., Hughes, L.W. & Norris, C.J. (2004). The Principal. Creative Leadership for Excellence in Schools (5th Ed). Boston: Allyn & Bacon.  (2 αντίτυπα)
73. Cunningham W. G. & Cordeiro P. A. (2006). Educational Leadership. A  Problem-Based Approach (3rd Ed.). Boston: Allyn & Bacon.
74. Kowalski, T. J. (2005). Case Studies on Educational Administration (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon.
75. Gordon, S. P. (2004). Professional Development for School Improvement. Empowering Learning Communities. Boston: Allyn & Bacon.
76. Adams. F. D. (2001). Case Studies in Educational Psychology. New York: Routledge Falmer.
77. Matthews, J. L. & Crow, G. M. (2003). Being and Becoming a Principal. Role  Conception for Contemporary Principals and Assistant Principals. Boston: Allyn & Bacon.
78. Glickman, C. D., Gordon, S. P.&  Ross-Gordon, J. M. (2004). Supervision and Instructional Leadership. A Developmental Approach (6th Ed.). Boston: Allyn & Bacon.
79. Cohen L. & Manion, L. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μεταίχμιο
80.Drucker P. (1998), Το Αποτελεσματικό Στέλεχος,  Αθήνα:Κλειδάριθμος. (2 αντίτυπα)
81. Dubrin A. J. (1998), Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Επιμέλεια Ν. Σαρρής, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 4η Έκδοση, Αθήνα.
82. Frey, K. (2002) Η «Μέθοδος Project»: Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη (μετ. Κλ. Μάλλιου). Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.
83. Katz L.G. & Chard, S.C. (2004) Η Μέθοδος Project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας (επιμέλεια–εισαγωγή: Μάνος Κόνσολας). Αθήνα, Ατραπός
84. MacBeath J., Scratz M., Meuret D., Jacobsen L., (2005) «Η Αυτοαξιολόγηση στο ΕυρωπαϊκόΣχολείο»,Αθήνα:Μεταίχμιο. (3 αντίτυπα)
85. Μπουραντάς, Δημ. (2005). ΗΓΕΣΙΑ - Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Αθήνα: Κριτική. (2 αντίτυπα)
86. Neave, G. 2004. Οι εκπαιδευτικοί, Προοπτικές για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ευρώπη. Μεταίχμιο
87. Μιχόπουλος Α. Β. (1993), Η Εκπαίδευση στο Πλαίσιο της Οργανωτικής Θεωρίας, Αυτοέκδοση Αθήνα
88. Μιχόπουλος Α.,(2002). Εκπαιδευτικό Δίκαιο, Αθήνα Αυτοέκδοση
89. Kοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη Γ. (1995), Kοινωνιολογική Aνάλυση της Eλληνικής Eκπαίδευσης. Oι Eισαγωγικές Eξετάσεις, τ. A΄, εκδ.  Gutenberg, Aθήνα
90. Kοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη Γ. (1996), Kοινωνιολογική Aνάλυση της Aξιολόγησης και της Eπίδοσης. Oι εισαγωγικές εξετάσεις, τ.B: Συγκρότηση της επίδοσης – ένταξη στην ιεραρχημένη τριτοβάθμια Eκπαίδευση, εκδ.  Gutenberg, Aθήνα
91. Αρτινοπούλου Βάσω 2004. Βία στο σχολείο. Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη. Μεταίχμιο
92. Δημητρόπουλος Ε. (2003), Αποφάσεις – Λήψη Αποφάσεων, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. (3 αντίτυπα)
93. Harris, A. (2008). Distributed School Leadership. Routdeledge.
94. Αλεξόπουλος Δ. (2011), Ψυχομετρία,  εκδ. Πεδίο Αθήνα.
95. Ιορδανίδης Γ. Ο ρόλος του Πρϊσταμένου Διεύθυνσης και Γραφείου  Εκπαίδευσης. Αφοι Κυριακίδη. (2 αντίτυπα)
96. Κάτσικας Χ., Καββαδίας Γ.,(επιμ.) Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση:ποιος, ποιον και γιατί, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα,
97. Αθανασούλα - Ρέππα, Α. (1999). Η Δευτεροβάθμια Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και η Περιφερειακή της διάσταση στην Ελλάδα (1980 - 1990). Αθήνα: Έλλην. (2 αντίτυπα)
98. Κούσουλας, Φ. (2004) Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διαθεματικής Διδασκαλίας. Αθήνα, Ατραπός.
99. Μακρυδημήτρης Αν. (1989), Θεωρία των Αποφάσεων, Εκδόσεις Αν. Σάκκουλα, Αθήνα.
100. Μήτσης Ναπ. 1996, Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη. Gutenberg-Αθήνα.
101. Μήτσης Ναπ. 1995, Η διδασκαλία της γραμματικής στην πρωτοβάθμια και   δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Gutenberg-Αθήνα.
102. Μήτσης Ναπ. 1998, Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης επικοινωνιακής προσέγγισης-Εισαγωγή στη θεωρία και τις τεχνικές του επικοινωνιακού μοντέλου. . Gutenberg-Αθήνα.
103. Μήτσης Ναπ. 2004, Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη διδασκαλία της Ελληνικής ως  δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Gutenberg-Αθήνα.
104. Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Μεταίχμιο
105. Μπουζάκης Σ..  Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προβλήματα. Τυπωθήτω Δαργανός
106. Μπουραντάς Δ. (2001), Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύγχρονες Προοπτικές, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. (3 αντίτυπα)
107. Ζμας Α., (2007) Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο. (2 αντίτυπα)
108. Παπακωνσταντίνου Π. Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο σχολείο. Μεταίχμιο
109. Παπαναούμ Ζ. (1995), Η Διεύθυνση Σχολείου, Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
110. Σταμέλος Γ. & Βασιλόπουλος Α. Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. Μεταίχμιο (3 αντίτυπα)
111. Φαναριώτης Π. (1999), Δημόσια Διοίκηση, Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα.
112. Walter R. Borg Applying Educational Research-A practical guide for teachers
113. Fraenkel, Wallen How to design and evaluate research in education
114. Geoffrey E. Mills Action Research: A Guide for the Teacher Researcher (2 αντίτυπα)
115. Pashiardis P., Thody A., Papanaoum Z., Johansson O. (2003), European Educational Leadership, A search for consensus in diversity (CD-ROM)
116. CEEM Conference: «Recreating Linkages between Theory and Praxis In Educational Leadership», Conference Procceedings, Cyprus, 2006 (CD-ROM)
117. Mertler A. Craig (2006), Action Research:Teachers as researchers in the Classroom, Sage Publications (2 αντίτυπα)
118.Wenger Etienne (1998), Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge University Press
119. Briggs A& Coleman M. (2007), Research Methods in Educational Leadership and Management, SAGE Publications
120. Knowledge and Skills for Life: First Results from PISA 2000,  (2001)
121. Bassey M. (1999), Case study Research in Educational Settings, Open University Press, Maidenhead, Philadelphia 
122.Wenger, E., McDermott R., Snyder W. (2002), Cultivating Communities of Practice, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts
123. Coleman D., Boyatzis R. & McKee A. (2002), Primal Leadership:Realizing the power of emotional intelligence, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts
124. Field A. (2005), Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications
125. Creswell J. (2003), Research Design:Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, SAGE Publications (2 αντίτυπα)
126. Nelson J., Palonsky S. & McCarthy M. (2007), Critical Issues in Education: Dialogues and Dialectics, McGraw Hill
127. Lewis D & Allan B. (2005), virtual Learning Communities: a Guide for Practitioners, Society for Research into Higher Education & Open University Press
128. Bottery M. (2004), The Challenges of Educational Leadership, PCP(2 αντίτυπα)
129. Busher H. & Harris A. (2000), Subject Leadership and School Improvement, PCP
130. Harris A., Day C., Hopkins D., Hadfield M., Hargreaves A. & Chapman C. (2003), Effective Leadership for School Improvement, RoutledgerFalmer
131. Wengraf T. (2001), Qualitative Research Interviewing, SAGE Publications
132. Salkind N. (2004), Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics, SAGE Publications
133. MacGilchrist B. & Buttress M. (2005), Transforming Learning and Teaching, PCP
134. Kydd L., Anderson L. & Newton W. (2003), leading People and Teams in Education, The Open University-PSP
135. James C. & Connolly U. (2000), Effective Change in Schools, RoutledgerFalmer
136. Lipman P. (2004), High Stakes Education: Inequality, Globalization and Urban School Reform, RoutledgerFalmer
137. Learmonth J. (2000), Inspection: What’s in it for schools, RoutledgerFalmer
138. Dillenbourg P. (1999), Collaborative Learning: Cognitive and Computional Approaches, Pergamon
139. Brophy J. (2002), Social Constructivist Teaching: Affordances and Constraints, JAI
140. Hargreaves A. (2003), Teaching in the Knowledge Society, Teachers Colege Press  (2 αντίτυπα)
141. Bee J. & Opie Clive (2002), Learning from Research: Getting more from your data, Open University Press
142. Wegerif R. & Scrimshaw P. (1997), Computers and Talk in the Primary Classroom, Multilingual Matters LTD
143. Watkins C., Lodge C& Best R. (2000), Tomorrow’s Schools- Towards Integrity, RoutledgerFalmer
144. MacGilchrist B, Myers K. & Reed J. (2004), The Intelligent School,  SAGE Publications (2 αντίτυπα)
145. Freebody P. (2003), Qualitative Research in Education: Interaction and Practice, SAGE Publications
146. Fullan M. (2005), Leadership and Sustainability, Corwin Press 
147. Creighton T. (2007), Schools and Data, Corwin Press
148. Campbell J., Kyriakides L., Muijs D. & Robinson W.(2004), Assessing Teacher Effectiveness: Developing a Differentiated Model, RoutledgerFalmer (2 αντίτυπα)
149. Hanushek E. & Welch F. (2006), Handbook of the Economics of Education, North-Holland
150. Opie C. (2004), Doing Educational Research: a guide to first time researchers, SAGE Publications
151. Craft A. (2000), Continuing Professional Development: a practical guide for teachers and schools,  RoutledgerFalmer
152. Tomlinson H. (2004), Educational Leadership: Personal Growth for Professional Development, SAGE Publications
153. Bush T. (2003), Theories of Educational Leadership and Management, SAGE Publications (3 αντίτυπα)
154. Whitty G. (2006), Making Sense of Educational Policy, SAGE Publications
155. Teddie C. & Reynolds D. (2000), The International Handbook of School Effectiveness Research, Routledge
156. Sagor R. (2005), The Action Research Guidebook, Corwin Press
157. Bubb S. & Early P. (2004), Managing Teacher Workload: Work-life Balance and Wellbeing, PCP
158. Bubb S. & Early P. (2004), Leading and managing continuing professional development, PCP
159. Preece J. (2001), Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability, Wiley
160. Bush T. & Middlewood D. (2005), Leading and Managing People in Education, , SAGE Publications (4 αντίτυπα)
161.Gronn P. (2003), The New York of Educational Leaders: changing leadership practice in an era of school reform, PCP
162. Early P. & Weindling D. (2004), Understanding School Leadership, PCP
163. Fullan M. (2003), The Moral Imperative of School Leadership, Corwin Press (2 αντίτυπα)
164. Davies B., Ellison L., Bowring-Carr C. (2005), School Leadership in the 21st Century, RoutledgerFalmer
165. Davies B. (2005), The Essentials of School Leadership, PCP- Corwin Press (3 αντίτυπα)
166. Muijs D. (2004), Doing Quantative Research in Education with SPSS, SAGE Publications
167. Wallace M. & Poulson L. (2006), Educational Leadership & Management, SAGE Publications
168. Barrett E., Lally V., Thresh R., Purcell S. , Signposts for Educational Research (CD-ROM)  
169.Μπαγάκης Γ. (2005), Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, Μεταίχμιο, Αθήνα (3 αντίτυπα)
170. Μπαγάκης Γ. (2006), Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου, Μεταίχμιο, Αθήνα (2 αντίτυπα)
171. Goleman D. (2006),Κοινωνική νοημοσύνη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
172. Χυτήρης Λ. (2001), Οργανωσιακή Συμπεριφορά: η ανθρώπινη συμπεριφορά σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, Interbooks, Αθήνα
173.Selwood I., Fung A. & O’ Mahony C, Management of  Education in the information age: the role of ICT, Kluwer Academic Publishers
174. Coladarci T., Cobb C., Minium E. & Clarke R., Fundamentals of Statistical Reasoning in Education, Wiley Jossey-Bass Education
175. Ravid R. (2005), Practical Statistics for Educators, University Press of America
176.Murphy J. & Louis K. (1999), Handbook of Research on Educational Administration, Jossey-Bass
177. Αθανασούλα-Ρέππα Α., Κουτούζης Μ., Μαυρογιώργος Γ. , Νιτσόπουλος Β. & Χαλκιώτης Δ. (1999), Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων : Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική (Τόμος Α΄), ΕΑΠ
178. Αθανασούλα-Ρέππα Α., Ανθοπούλου Σ.-Σ., Κατσουλάκης Σ. & Μαυρογιώργος Γ. (1999), Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων : Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (Τόμος Β΄), ΕΑΠ
179.Everard K.B. & Morris G. (1999), Αποτελεσματική εκπαιδευτική διοίκηση, ΕΑΠ
180. Cohen, E. (1993). Designing groupwork strategies for the heterogeneous classroom. Columbia University, Teachers College: Teachers College Press
181. Creswell John. W. (2004). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).
182. Gay L.R, Mills, G., Airasian P. (2003) Educational Research: Competencies for Analysis and Applications,  7/E. Prentice Hall
183. Johnson Burke and Larry B. Christensen (2003) Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (2 edition) Allyn & Bacon
184. Wiersma William and StephenG. Jurs (2004). Research Methods in Education: An Introduction (8th Edition). Allyn & Bacon
185. Coles, J.Martin & Southworth, G. (2005). Developing Leadership, Open University Press
186. Collard, J.& Reynolds, C. (2005). Leadership,Gender & Culture in Education. Open University Press
187. Dickmann, H.M. & Stanford-Blair,N. (2002). Connecting Leadership to the Brain, Corvin Press, INC.
188. Smith, F. (1998). Then Book of Learning and Forgetting, Teachers College Press
189. Fullan, M.(2001). Leading in a cultural of Change, Jossey-Bass (2 αντίτυπα)
190.Harasim,L.,Hiltz, R.S.,Teles,L.,Turoff,M. (2001). Learning Networks, The MIT Press
191.Busher,H.(2006). Understanding Educational Leadership,Open University Press
192. Jensen,E. (2005). Teaching with the Brain in Mind,ASCD
193. Littky,D. (2004). The big picture,ASCD
194.Sousa,D. (2003). The LeadershipBrain,Corvin Press,INC.
195.Tickle,L.(1990).Design and Technology in Primary School Classroom, The Falmer Press
196.Wissing,G.& McTighe,J. (2005). Understanding by Design, Pearson
197.Αθανασούλα-Ρέππα,Α.(2008).Εκπαιδευτική Διοίκηση & Οργανωσιακή Συμπεριφορά,Αθήνα:Έλλην (6 αντίτυπα)
198.Ανδρέου,Α.& Παπακωνσταντίνου,Γ.(1994). Εξουσία και Οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, Αθήνα: "Νέα Σύνορα",Λιβάνη (2 αντίτυπα)
199. Καμπουρίδης,Γ. (2002). Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων,Αθήνα: Κλειδάριθμος (2 αντίτυπα)
200. Μπακιρτζής,Κ. (2002). Επικοινωνία και Αγωγή,Αθήνα:Gutenberg
201.Παγκάκη,Γρ. (1991). Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλα
202. Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων, επιμ. Κουλαίδη Β. (2006). Αθήνα:Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
203.Πουλής,Π.(2006-2008). Εκπαιδευτικό Δίκαιο και θεσμοί,τόμοςΙΙ-Γ'&Δ' έκδοση,Αθήνα-Θεσσαλονίκη:Σάκκουλα (3 βιβλία)
204.Χατζηπαναγιώτου,Π.(2003). Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,Θεσσαλονίκη: αφοί Κυριακίδη α.ε.
205.Δημητρόπουλος, Ε. (2004). Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας, Εκδ. Έλλην
206.Εκπαιδευτική έρευνα στην Πράξη-Εκπαιδευτική Έρευνα τρέχοντα θέματα,τόμος Α.(1999). Πάτρα: ΕΑΠ
207.Εκπαιδευτική έρευνα στην Πράξη-Συλλογή Κειμένων(Ανάτυπα),(1999). Πάτρα: ΕΑΠ
208. Στυλιανίδης, Μ. (2008). Το Σχολείο του Μέλλοντος. Αθήνα: Γρηγόρης. (2 αντίτυπα)
209. Μόργκαν, Γκ. (2000). Οι όψεις της οργάνωσης - Εισαγωγή στη θεωρία οργανώσεων. Αθήνα: Καστανιώτης.
210. Παπαγιάννης, Ν. (2004). Η τέχνη της Διοίκησης στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Τουρίκης. (2 αντίτυπα).
211. Μιχόπουλος, Α. (1996). Το μοντέλο του Maslow στη σχολική οργάνωση - (Η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής εκπαίδευσης από την άσκηση του έργου τους). Αθήνα.
212. Yin, R. (2009). Case Study Research - Design and Methods - Fourth Edition. USA: Sage. (2 αντίτυπα).
213. Blasé, J. & Blasé, Jos. (2004). Handbook of instructional Leadership - How succesful Principals Promote Teaching and Learning. California: Corwin.
214. Bolman, L. & Deal, T. (2008). Reframing Organizations - Artistry, Choice, and Leadership. (Fourth Edition). San Fransisco: Jossey Bass.
215. Denzin, N. & Lincoln, Y. (2005). The Sage Hndbook of Qualitative Research (Third Edition). USA: Sage. (2 αντίτυπα)
216. Owens, R. & Valesky, T. (2007). Organizational Behavior in Education - Adaptive Leadership and school reform. USA: Pearson. (9th edition) -  (3 αντίτυπα).
217. Bordens,K. & Abbot,B. (2008) Research Design and Methods. New York: McGraw-Hill Higher Education.
218. Williams,B. (2008) 12 Roles of Facilitators for School Change. California: Corwin Press.
219. Lunenburg,F. & Ornstein,A. (2008) Educational Administration. USA: Wadsworth.(2 αντίτυπα)
220. Brooks-McNamara, V. & Torres, D. (2008) The Reflective Scholl Counselor's. Guide to practitioner research.California: Corwin Press.(2 αντίτυπα)
221. Caldwell, B. (2006) Re- Imagining Educational Leadership.London: Sage. (2 αντίτυπα).
222. Jackson, S. (2009) Research Methods and Statistics.USA: Wadsworth.
223. Starrat, R. (2003) Centering Educational Administration.New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
224. Gardner, H. (2006) Multiple Intelligences.New York: Basic Books.
225. Easterby- Smith, M., Burgoyne. J., Araujo, L. (1999) Organizational Learning. London: Sage.
226. Kvale,S. & Brinkmann, S. (2009) Interviews. California: Sage.
227. Stoll, L. & Seashore Louis, K. (2008) Professional Learning Communities. England: Open University Press McGrow-Hill Companies.(2 αντίτυπα).
228. Hargreaves, A. (2003) Teaching in the Knowledge Society. England: Open University Press McGrow-Hill Companies.
229. Brown, T. & Jones, L. (2001) Action Research and Postmodernism. Buckingham: Open University Press.
230. Fullan, M. (2005) Change Forces: The Sequel. London and New York: RoutledgeFalmer.
231. Fullan, M. (1993) Change Forces. London and New York: RoutledgeFalmer.
232. Fowler, F. (2009) Survey Research Methods. USA: Sage. (2 αντίτυπα).
233. Day, C., Harris, A., Hadfield, M., Tolley, H., Beresford, J. (2008) Leading Schools in Times of Change. Great Britain: Open University Press McGrow-Hill Companies. (2 αντίτυπα).
234. Strike, K. (2007). Ethical leadership in schools. USA: Corwell Press.
235. Law, S. & Glover, D. (    ). Educational Leaderhip and Learning. (2 αντίτυπα)
236. Stronge, J. (2006). Evaluating teaching. USA: Corwell Press (2th edition).
237. Morrison, K. (2004). Management theories for educational change. London:Whurr Publishers. (2 αντίτυπα)
238. Durrant, J. & Holden, G. (2006). Teachers Leading Change - Doing Research for school Improvement. Great Britain: Paul Chapman Publishing.
239. Leithwood, K., Chapman, J., Corson, D., Hallinger, Ph., Hart, A. (1996). International Handbook of Educational Leadership and Administration. Part 1 & 2. Netherland: Springer.
240. Kydd, L., Anderson, L., Newton, W. (2003). Leading people and teams in Education. The open university.
241. Davies, B. (2006). Leading the strategically Focused School. Sage.
242.Coleman, M. & Earley, P. (2005). Leadership and Management. Oxford University Press.
243. Πανταζής, Τερλέξης, (1996). Διευθυντικές Ολιγαρχίες. Εκδ. Παπαζήση (2 αντίτυπα)
244. Fowler, F. (2004). Policy Studies for Educational Leaders. Pearson
245. Gelb, M.(2004) How to think like Leonardo da Vinci. Delta
246. Σαϊτης, Χ. (2001).Η λειτουργία του Σχολείου μέσα από τις Αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων (Ερευνητική μελέτη).Εκδ. Ατραπός
247. Πσντίδης, Σ., Πασιάς, Γ. (2003). Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση. Εκδ. Gutenberg.
248. Γναρδέλλης, Χ.(2006). Ανάλυση Δεδομένων με το SPSS 14. Εκδ.Παπαζήση.(3 αντίτυπα)
249. Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα.
250.Howitt, D. & Cramer, D. (2010). Στατιστική με το spss 16. Εκδ.Κλειδάριθμος
251. Αβούρης, Ν., Καραγιαννίδης, Χ. & Κόμης, Β. (2008). Συνεργατική Τεχνολογία. Εκδ.Κλειδάριθμος. (2 αντίτυπα)
252. Norusis, M. (2011). Οδηγός Ανάλυσης Δεδομένων με το ΙΒΜ SPSS 19. Εκδ. Κλειδάριθμος.(2 αντίτυπα)
253. Ρούσσος, Π., Τσαούσης Μ., Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση του spss. Εκδ. Τόπος. (4 Αντίτυπα).
254.Mertens, D., (2009), Έρευνα και αξιολόγηση σττην Εκπαίδευση και την ψυχολογία. Εκδ. Μετυαίχμιο.(2 αντίτυπα).
255. Γναρδέλλης, Χ., (2009), Ανάλυση Δεδομένων με το PASW Statistics 17.0. Εκδ. Παπαζήση.(3 αντίτυπα).
256. Κατσής, Α., Σιδερίδης, Γ., Εμβαλωτής, Α. (2010), Στατιστικές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες, Εκδ.Τόπος.
257. Κωτσάκης, Δ., Μουρελή, Ε., Μπίμου, Ι., Μπουντουλούση, Ε. (2010), Αναστοχατική Πράξη. Ο αποκελισμός στο σχολείο. Εκδ.νήσος.
258. Τσιβάκου, Ι. (2010). Εν κινδύνω. Από την Τεχνολογία στην Ηθική. Εκδ.Σιδερης.
259. Πασιαρδής, Π. (1995), Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευικών. Εκδ. Γρηγόρη.(10 Αντίτυπα).
260. Σιάρδος, Γ. (2005), Μεθοδολογία Κοινωνιολογικής Έρευνας. Εκδ. Ζήτη
261. Λουκαϊδης, Κ. (2011),IBM SPSS STATISTICS 19, Εκδ. Ηλία Επιφανίου
262. Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Gutenberg.
263. Πασιαρδής, Π. (2012). Επιτυχυμένοι διευθυντές σχολείων. ΙΩΝ. (3 αντίτυπα)
264. Σαραφίδου, Ε. (2011). Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων - Η εμπειρική έρευνα.Gutenberg (20 αντίτυπα)
265. Sophie Courau (2000). Τα Βασικά Εργαλεία του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, Μεταίχμιο
266. Alan Rogers (1999). H εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταίχμιο
267. Μπαγάκης,Γ.(2007) Ένα σχολείο μαθαίνει, Λιβάνη
268. Elliot, J. (1991) Action research for educationak change, Open University
269. House E. (1989) New directions in educational evaluation, Falmer
270. Stoll L, Louis K. (2007). Professional Learning Communities, Open University
271. Brown T, Jones L. (2001). Action Research and Postmodernism, Open University
272. Delors J. (1996). Learning the treasure within, Unesco
273. Murphy R, Torrance H. (1987) Evaluating education: issues and methods, Open University
274. Eaker R., Dufour R., Dufour Reb. (2002). Getting Started, Solution Tree
275. Senge P., (2000). Schools that learn, Paperback Edition
276. Brooks J., Brooks M., (1999) The case for constructivist classrooms, Valerie Sprague
277. Stringer E., (2008) Action Research in Education, Pearson Education
278. Μπαγάκης Γ., (2008). Η ηγεσία που διευκολύνει τη μάθηση, Λιβάνη
279. Hammersley M., (1993). Educational research, Open University
280. Lipman M., (2006). Η σκέψη στην εκπαίδευση. Εκδ. Πατάκη
281. Γκόβαρης Χ., (2013). Διδασκαλια και Μάθηση στο Διαπολιτισμικό Σχολέιο. Εκδ. Gutenberg
282. Τσιτσιπής Λ., (2004). Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. Εκδ. Gutenberg
283. Henderson N., Milstein M., (2008). Σχολεία που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Εκδ. Τυπωθήτω (2 αντίτυπα)
284. Creswell J., (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Εκδ. Έλλην
285. Κάτσης Α., Σιδερίδης Γ., Εμβαλωτής Α.., (2010). Στατιστικές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες. Εκδ.Τόπος
286. Λουκαϊδης Κ., (2011). Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων με τη χρήση του IBM SPSS STATISTICS 19. Εκδ. Ηλία Επιφανίου
287. Πασιαρδής Π., (2014). Modeling School Leadership across Europe. Εκδ. Springer
288. Ιωσηφίδης, Θ. & Σπυριδάκης, Μ (επιμ), Ποιοτική κοινωνική έρευνα.  Εκδόσεις Κριτική (2006)
289. Hollis, M., (2005).Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών. Εκδόσεις Κριτική
290. Peter G. Northhouse, (2004). Leadership: Theory and Practice. Εκδόσεις Sage Publications, Inc. (2 αντίτυπα)
291. Tashakkori, A., Teddlie, Ch., (2003). Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. Sage Publications, Inc.
292. Patton, M., (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Sage Publications, Inc.
293. Minder, M., (2007). Λειτουργική Διδακτική, Στόχοι Στρατηγικές, Αξιολόγηση. Εκδόσεις Πατάκη
294. Ρόντος, Κ., Παπάνης, Ευ., (2006). Στατιστική Έρευνα, Μέθοδοι & Εφαρμογές. Εκδόσεις Σιδέρης
295. Cameron, K., Quinn, R., (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture. Jossey-Bass
296. Κελπανίδης, Μ., (1999). Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας με Στοιχεία Στατιστικής. Εκδόσεις Κώδικας
297. Χατζηχρήστου, Χρ., (1999). Ο Χωρισμός των Γονέων, το Διαζύγιο & τα Παιδιά. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
298. Ξανθός, Γ. (2005). Χρησιμοποιώντας το Excel για Στατιστική Ανάλυση. Εκδόσεις Σταμούλης
299.  Καρακατσάνη Δ., Παπαδιαμαντάκη Γ., Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αναζητώντας το Νέο Σχολείο, Εκδόσεις Επίκεντρο (2 αντίτυπα)
300. Ζαφειρόπουλος Κ., Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών 2η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική (2 αντίτυπα)
301. Δρ. Μπρίνια Β., Management εκπαιδευτικών μονάδων & εκπαίδευσης, , Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης (2 αντίτυπα)

302. Δρ. Νικολαΐδου Μ., Εκπαιδευτική ηγεσία, ε, και; Χαρτογραφώντας το Πεδίο της Ηγεσίας στην Εκπαίδευση, Από τη θεωρία στην Έρευνα και στην Πρακτική,  Εκδοτικός όμιλος ΙΩΝ (2 αντίτυπα)

303. Mertens, D., (2005), Research & Evaluation in Education & Psychology (2nd edition). Sage
304. Σταυρίδου, Ε., Σολομωνίδου, Χ., Παπαρούση, Μ., (επιμ.) (2008), Προωθώντας τη μάθηση: Έρευνα σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
305. Κοντοπούλου, Ε., (2002), Ψυχομετρία,  εκδ. Interbooks.
306. Minium, Ed., King, Br., Bear, G., (1993). Statistical Reasoning in Psychology & Education. John Wiley & Sons
307. Grimm, L., (1993), Statistical Applications for the Behavioral Sciences. John Wiley & Sons
308. Παπαδημητρίου, Γ., (2005), Περιγραφική Στατιστική, εκδ. Τυπωθύτω-Δάρδανος.
309. Λεοντίδου, Λ., (2006), Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα, εκδ. Κριτική.
310. Υφαντόπουλος, Γ., Νικολαϊδου, Κ. (2008), Η Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα, εκδ. Gutenberg.
311. Μακράκης, Β., (2005), Ανάλυση Δεδομένων στην Επιστημονική Έρευνα (3η έκδοση), εκδ. Gutenberg.
312. Παπαδημητρίου, Γ., (2005), Στατιστική: τεύχος 2, Επαγωγική Στατιστική, εκδ. Τυπωθύτω-Δάρδανος.
313. Σταλίκας, Αν., (2005), Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
314. Bartz, Al., (1981), Basic Statistical Concepts (3rd edition). Macmillan Publishing Company.
315. Grais, B., (2005), Στατιστικές Μέθοδοι, εκδ. Τυπωθύτω-Δάρδανος.
316. Κέντρο Ανάπτυξης Εκαπιδευτικής Πολιτικής-Γ.Σ.Ε.Ε., (2012), 2011 Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση, Τα οικονομικά μεγέθη της εκπαίδευσης.
317. Ζαϊρης, Ποσ., (2010), Στατιστική Μεθοδολογία, εκδ. Κριτική.
318. Ε.Κ.Κ.Ε. Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας ΠΑΣΠΕ,(1996), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, εκδ. Gutenberg.
319. Παπαδημητρίου, Γ., (2007), Η ανάλυση δεδομένων, εκδ. Τυπωθύτω-Δάρδανος.
320. Καπαχτσή, Β., (2011), Η αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας-Μια αναπτυξιακή διαδικασία, εκδ.Αφοι Κυριακίδη.
321. March, J., Weil, Th., (2005). On Leadership. Blackwell Publishing.
322. Γιαλαμάς, Β., (2007), Στατιστικές Τεχνικές & Εφαρμογές στις Επιστήμες της Αγωγής, εκδ. Πατάκη.
323. Copans, J., (2004), Η Επιτόπια Εθνολογική Έρευνα, εκδ. Gutenberg.
324. Πουλής, Π., (2007), Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης & λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ-ΤΕΙ (1982-2007), εκδ. Σάκκουλα.
325. Κονιόρδος, Σωκρ., Φωτόπουλος, Ν., (2010). Φτώχεια, ανισότητες & εκπαίδευση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης (3 αντίτυπα)
326. Λατινόπουλος, Π., (2010), Τα πρώτα βήματα στην έρευνα, Ένας χρηστικός οδηγός για νέους ερευνητές, εκδ. Κριτική.
327. Κατσίλλης Ι., (2006), Επαγωγική Στατιστική, εκδ. Gutenberg
328. Δοδοντσάκης Γ. (2001) Κοινή Πορεία στην Εκπαίδευση, εκδ. Δαρδανος
329. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2008), Διαστάσεις Έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής.
330. Α.Π.Θ. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, (2003),  Ποιος φοβάται τις νέες τεχνολογίες;
331. Σίμος Π., & Κομίλη Αι., (2003), Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία και τη γνωστική νευροεπιστήμη, εκδ. Παπαζήση
332. Μλεκάνης Μ., (2005), Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, εκδ. τυπωθήτω
333. Erricker. B., (1970), Elementary statistics
334. Miller K., (2006). Οργάνωση & Επικοινωνία, Προσεγγίσεις & Διαδικασίες. Εκδόσεις Δίαυλος.
335. Σφακιανάκη Ελ., (2015). Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Εφαρμογές, Μελέτες Περίπτωσης. Εκδόσεις Δίαυλος.

336. Μαγγόπουλος Γ., (2015). Μοντέλο Ολιστικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων. Fylatos Publishing. (3 αντίτυπα)

337. Μάνος Κων/νος, Μάνου Ιωαν. & Μάνου Βασιλ. (2003). Η Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση (Α' & Δ' Τόμος). Εκδόσεις Ατραπός.
338. Παλαιολόγου Νεκτ. & Ευαγγέλου Οδ. (2003). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικές, Διδακτικές και Ψυχολογικές Προσεγγίσεις. Εκδόσεις Ατραπός. (2 αντίτυπα)
339. Μυλωνάκου - Κεκέ Ηρώ (2003).  Ζητήματα Κοινωνικής Παιδαγωγικής. Εκδόσεις Ατραπός.
340. Ματθαίου Δημ. (2006). Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης. Εκδόσεις Ατραπός.
341. Καΐλα Μ. (1999). Ο εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης. 
342. Μυλωνάκου - Κεκέ Ηρώ (2007).  Σχολείο, Οικογένεια & Κοινότητα. Αναπτύσσοντας τη συνεργασία. Εκδόσεις Ατραπός.
343. Σολομωνίδου Χρ. (1996).  Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Μέσα, υλικά: διδακτική χρήση & αξιοποίηση. 
344. Νικολάου Γ. (2000). Ένταξη & Εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
345. Μπασέτας Κων/νος (2002). Ψυχολογία της μάθησης. Εκδόσεις Ατραπός.
346. Πυργιωτάκης Ιωαν. (2000). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
347. Μαλικιώση-Λοΐζου Μ. (2001). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
348. Γαλανάκη Ευαγ. (2003). Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Εκδόσεις Ατραπός.
349. Παρασκευόπουλος Θεοδ. (2005). Συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, το συναίσθημα του φόβου. Εκδόσεις Ατραπός.
350. Κορδούτης Παν. & Παυλόπουλος Β. (2006). Πεδία έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία. Εκδόσεις Ατραπός.
351. Πουρκός Μάριος (2006). Κοινωνικό-ιστορικό-πολιτισμικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία και την εκπαίδευση. Εκδόσεις Ατραπός.
352. Παπάς Αθ. Σχολική Παιδαγωγική. Εκδόσεις Ατραπός.
353. Ρέντζου Κων/να & Σακελλαρίου Μ. (2014). Ο χώρος ως παιδαγωγικό πεδίο σε προσχολικά περιβάλλοντα μάθησης. Εκδόσεις Πεδίο.
354. Γκόβαρης Χρ. Θεοδωροπούλου Έλ. & Κοντάκος Αν. (2007). Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας. Εκδόσεις Ατραπός.
355. Μπαμπάλης Θ. (2005). Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. Βοηθώντας στη σχολική προσαρμογή τους. Εκδόσεις Ατραπός.
356. Κόκκοτας Παν. & Πλακίτση Κ. (2012). Μουσειοπαιδαγωγική & Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, θεωρία & πράξη. Εκδόσεις Πατάκη.
357. Καΐλα Μ., Καλαβάσης Φ. & Πολεμικός Ν. (2002). Μύθοι, μαθηματικά, πολιτισμοί: Αποσιωπημένες σχέσεις στην εκπαίδευση. Εκδόσεις Ατραπός.
358. Μπάμπαλης Θ. (2005). Η Κοινωνικοποίηση του Παιδιού στη Σχολική Τάξη, ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Εκδόσεις Ατραπός.
359. Μπασέτας Κων/νος (2007). Παιδαγωγική αλληλεπίδραση στο σχολείο. Εκδόσεις Ατραπός.
360. Κολιάδης Εμ. (2002). Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη και Εκπαιδευτική Πράξη (τόμος Δ΄). 
361. Κολιάδης Εμ. (1997). Θεωρίες μάθησης & εκπαιδευτική πράξη (τόμος Γ': Γνωστικές θεωρίες). 
362. Ζάραγκας Χ. (2006). Ψυχοκινητική Αγωγή, μια Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας. Εκδόσεις Ατραπός.
363. Χάρης Κ., Πετρουλάκης Ν. & Νικόδημος Σ. (2001). Συνεχιζόμενη εκπαίδευση & Δια Βίου μάθηση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική προοπτική - Πρακτικά του Θ΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου (Βόλος, 1999), Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Εκδόσεις Ατραπός.
364. Ρηγάτου Ντ. (2002). Περνάνε & τα Πανεπιστήμια εξετάσεις; Διασφάλιση Ποιότητας στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Εκδόσεις Ατραπός.
365. Παπάς Α., Αναγνώστου Η., Αρκιτσαίος Κ. κ.ά. (2005). Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. Όραμα & Πραγματικότητα, Λειτουργία & Προβλήματα, Προσανατολισμοί & Προσδοκίες. Εκδόσεις Ατραπός.
366. Σταυρίδου Ελ. (2000). Συνεργατική μάθηση στις φυσικές επιστήμες, μια εφαρμογή στο Δημοτικό σχολείο. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Παν. Θεσσαλίας.
367.Πολεμικός Ν., Καΐλα Μ. & Καλαβάσης Φ. (2002). Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία (Α', Β΄, Γ΄ & Δ' Τόμος). Εκδόσεις Ατραπός.
368. Παπάς Αθ. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική (Α' Τόμος).
369. Λεοντσίνης Γ. (2007). Πολυπολιτισμικότητα και Σχολική Ιστορία. Εκδόσεις Ατραπός.
370. Γκόβαρης Χρ. (2001). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Εκδόσεις Ατραπός.
371. Ζάχαρης Δημ. (2004). Ψυχολογία της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας. Εκδόσεις Ατραπός.
372. Κεκές Ιωαν. (2007). Η διαχείριση της γνώσης στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον. Εκδόσεις Ατραπός.
373.Κουμπιάς Εμ. (2004). Ανάγνωση & Προσοχή: Ψυχολογικές Διαστάσεις. Εκδόσεις Ατραπός.
374. Παλαιολόγου-Γκικοπούλου Κων. (2005). Ένα διεθνές curriculum για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Εκδόσεις Ατραπός.
375. Μήτσης Ναπ. (2004). Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης. Gutenberg-Αθήνα.
376. Κανελλόπουλος Δημ. (2006).Η εκπαίδευση των γυναικών κατά τη μετοθωνική περίοδο. Εκδόσεις Ατραπός.
377. Ζάχαρης Δ. (2002). Από την Ψυχολογία στη Διδακτική Μεθοδολογία. Εκδόσεις Ατραπός.
378. Ζήγος Στ. (1990). Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα & ενιαίο σχολείο.
379. Καράμηνας Ιγν. (2006). Διδασκαλία και μάθηση με την αξιοποίηση του Διαδικτύου, ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Εκδόσεις Ατραπός.
380. Ζήγος Στ. (2007). Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. Η αγορά ως παιδαγωγός. Εκδόσεις Ατραπός.
381. Φασουλής Κ. (2005). Σχέσεις κράτους-Πανεπιστημίου. Κρατικοί μηχανισμοί ελέγχου. Εκδόσεις Ατραπός.
382. Καραμπάτσος Αντ. (2000). Παράγοντες & εκτιμήσεις σχολικής ετοιμότητας. Εκδόσεις Ατραπός.
383. Μάνος Κ. (1989). Γενική Διδακτική. Εκδόσεις Γρηγόρη.
384. Καψάλης Αχ. (1994). Αξιολόγηση & Βαθμολογία στο Δημοτικό σχολείο. Εκδόσεις Art of Text.

385. Τσιάντης Γ. & Μανωλόπουλος Σ. (1986). Σύγχρονα θέματα παιδοψυχιατρικής. Εκδόσεις Καστανιώτη.

386. Alain Bouvier (2013).  Μάνατζμεντ και γνωστικές επιστήμες. Σειρά- θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού: Υπεύθυνοι Σειράς: Α.Κοντάκος, Φ. Καλαβάσης. Εκδόσεις Διάδραση

387. Alain Bouvier, Mark Bray, Φ. Καλαβάσης, Α. Κοντάκος, Ora Kwo (2015). Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Εκδόσεις Διάδραση

388. Θεοφιλίδης Χρ. (2012). Σχολική Ηγεσία & Διοίκηση. Εκδόσεις Γρηγόρη

389. Κοινωνικές Επιστήμες, Ετήσια τρίγλωσση επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών  (2012). Οι γειτονιές του Πολιτισμού. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. (3 αντίτυπα)

390. Κοινωνικές Επιστήμες, Ετήσια τρίγλωσση επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών  (2013). Η κρίση. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. (3 αντίτυπα)
391. Κοινωνικές Επιστήμες, Ετήσια τρίγλωσση επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών  (2014). Μικρόκοσμοι, Θεωρία του Πεδίου. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. (3 αντίτυπα)
392. Κοινωνικές Επιστήμες, Ετήσια τρίγλωσση επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών  (2015). Κοινωνικές Πρακτικές & Αναπαραστάσεις. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. (3 αντίτυπα)
393. Πασιαρδής Π. (επιμ.) (2014). Αξιολόγηση Προγραμμάτων & Προσωπικού στην Εκπαίδευση (Τόμος Ι -Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων). Εκδόσεις Ιων.
394. Πασιαρδής Π. (επιμ.) (2014). Αξιολόγηση Προγραμμάτων & Προσωπικού στην Εκπαίδευση (Τόμος ΙΙ -Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου & Εκπαιδευτικών). Εκδόσεις Ιων.
395. Πασιαρδής Π. (επιμ.) (2010). Αξιολόγηση Προγραμμάτων & Προσωπικού στην Εκπαίδευση (Τόμος Ι -Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων). Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
396. Πασιαρδής Π. (επιμ.) (2010). Αξιολόγηση Προγραμμάτων & Προσωπικού στην Εκπαίδευση (Τόμος ΙΙ -Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου & Εκπαιδευτικών). Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
397. Πασιαρδής Π. (2007). Στρατηγικός Σχεδιασμός, καινοτομίες και αξιολόγηση στην εκπαίδευση (Τόμος ΙΙ - Στρατηγικός Σχεδιασμός στην Εκπαίδευση). Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
398. Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης (Δεκέμβριος 2015). Δελτίο ΚΟΕΔ. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. (7 αντίτυπα)
399. Γκέφου-Μαδιανού Δ. (2015). Πολιτισμός και εθνογραφία. Από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική. Εκδόσεις Πατάκη.
400. Κωνσταντίνου Χ. (2015). Το καλό σχολείο, ο ικανός εκπαιδευτικός και η κατάλληλη αγωγή ως παιδαγωγική θεωρία και πράξη. Εκδόσεις Gutenberg.

401. Σαββάκης Μ. (2013). Μικροκοινωνιολογία και Ποιοτική Έρευνα. Θεωρητικά παραδείγματα και εμπειρικές εφαρμογές. Εκδόσεις Κριτική.

402. Κατσαρού Ε. (2016). Εκπαιδευτική έρευνα - Δράση. Πολυπαραδειγματική διερεύνηση για την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης. Εκδόσεις Κριτική (2 αντίτυπα)

403. Σταυρόπουλος Β. & Μπαγινέτας Κων. (2015). Αειφορική ηγεσία σε σχολικές μονάδες: Θεωρητκές προσεγγίσεις και εμπειρική έρευνα. (3 αντίτυπα)

404. Gary Yukl (2009). Η Ηγεσία στους Οργανισμούς. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. (4 αντίτυπα)

405. Θεοδωροπούλου Ελ. (2013). Φιλοσοφία, φιλοσοφία είσαι εδώ; Κάνοντας φιλοσοφία με τα παιδιά. Εκδόσεις Διάδραση (2 αντίτυπα)

406. Jean-Manuel de Queiroz (2000). Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του (Μτφρ. Χριστοδούλου Ιφ. & Σταμέλος Γ.). Εκδόσεις Gutenberg

407. Τριλίβα Σοφ., Ξαρλή Πην. & Σπινθάκη Αγ. (2012). Πλάθοντας Ταυτότητες: Από τη μαθητεία στη διδασκαλία. Εκδόσεις Επίκεντρο

408. Γρόλλιος Γ. & Γούναρη Π. (2016). Απελευθερωτική και κριτική παιδαγωγική στην Ελλάδα. Εκδόσεις Gutenberg

409. Mialaret Gaston (2007). Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός επιστημονικού πεδίου. Εκδόσεις Μεταίχμιο

410. Willig Carla (2013). Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία (Επιστ. Επιμέλεια: Τσέλιου Ελ.). Εκδόσεις Gutenberg

411. Καλδή Στ. & Κόνσολας Μ. (2016). Διδακτική Μέθοδος Project και Διαθεματικότητα. Θεωρία, έρευνα & πράξη. Εκδόσεις Γρηγόρη (2 αντίτυπα)

412. Παπακωνσταντίνου Γ. (2002). Προσφορά και Ζήτηση Τροτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκδόσεις Μεταίχμιο

413. Πασιάς Γ. (2007). Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσμικός Λόγος & Εκπαιδευτική Πολιτική (1950-1999), Τόμος Α' . Εκδόσεις Gutenberg

 414. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, (2018), ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ (2 αντίτυπα )
415.  HINES JOANNA, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ. ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,, Εκδότης: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
416. SHARP ANN-MARGARET, SPLITTER LAURANCE-JOSEPH, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΝΟΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ - ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκδότης: ΔΙΑΔΡΑΣΗ
417. BOURDIEU (2000). ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΕΚΔ. ΠΛΕΘΡΟΝ 
418. ΤΣΙΩΛΗΣ, Γ. (2006) «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ. Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ" ΑΘΗΝΑ: ΚΡΙΤΙΚΗ. 2006.
419. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΥΙΔ (2017),  ΝΟΜΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1821-2016: ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ, ΑΘΗΝΑ: ΕΚΔ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ
420. ΑΝΤΩΝΗΣ Λ. ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ, (2009) ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ.
421.  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΕΙΟΣ (2005), ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΘΗΝΑ:ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ
422. ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ - ΒΑΣΙΛΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΩ (2008). ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΝΤΥΛΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ:  1830-2000 ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΘΗΝΑ: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
423. ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. (2017). ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ
424. ΑΡΣΕΝΗΣ Σ. (2010). ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

425. ΑΥΔΙΚΟΣ Ε. (2016). ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ

426. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. (2018). ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΝΤΑΞΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ

427. KNUD ILLERIS (επιμ.) (2009). ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

428. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΥΙΔ (2016). ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 19ος - 20ος ΑΙΩΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ


.