Προθεσμίες και δικαιολογητικά εγγραφής επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων

Οι προθεσμίες εγγραφής των επιτυχόντων ανακοινώνονται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα παρακάτω:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)

2. Μία φωτογραφία ταυτότητας

4. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί τον ΑΜΚΑ

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 για μη εγγραφή σε άλλο προπτυχιακό Τμήμα ή Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

.