Κοινωνικοπαιδαγωγική Πρακτική Άσκηση

Κοινωνικοπαιδαγωγική Πρακτική άσκηση

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των φοιτητών/τριών και της εξωστρέφειας του Τμήματος προς την κοινωνία του Βόλου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012/13 κοινωνικοπαιδαγωγική πρακτική άσκηση προαιρετικού χαρακτήρα σε Δημοτικά Σχολεία και άλλους φορείς παροχής εκπαίδευσης και φροντίδας (Στέγη Ανηλίκων Βόλου, Ορφανοτροφείο, Δομές υποδοχής προσφύγων, Προγράμματα στήριξης παιδιών Ρομά κ.ά).

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται από τον υπεύθυνο καθηγητή τόσο στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης πρακτικής άσκησης, όσο και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή.

Στην κοινωνικοπαιδαγωγική πρακτική άσκηση μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι βρίσκονται στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών και επιθυμούν να προσφέρουν κοινωνικά και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, αποκτώντας πολύτιμες για το μέλλον τους εκπαιδευτικές και κοινωνικές εμπειρίες.

Κεντρικός σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να υποβοηθηθούν μαθητές ή ομάδες μαθητών που παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής στη σχολική τάξη ή στο πλαίσιο του Ολοήμερου Σχολείου. Πρόκειται για μία έμπρακτη μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης, αφού συχνά επικεντρώνεται στην υποστήριξη παιδιών από οικογένειες με δυσκολίες και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Πέρα από τα οφέλη που προσφέρει η συγκεκριμένη μορφή πρακτικής άσκησης στα ίδια τα παιδιά, η παρουσία του φοιτητή/φοιτήτριας στην τάξη συνιστά μία ουσιαστική βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο.

Το συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθορίζονται με βάση τις προσωπικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε φοιτητή ή φοιτήτριας. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση του προγράμματος, ώστε να συμπεριλάβει όλες και όλους που ενδιαφέρονται και επιθυμούν να προσφέρουν.

Προκειμένου να υποβοηθηθούν οι φοιτητές/τριες στην άσκηση του κοινωνικοπαιδαγωγικού τους έργου, οργανώνονται στο Τμήμα συναντήσεις με μέλη του διδακτικού προσωπικού, τα οποία ενθαρρύνουν και συμβουλεύουν τους φοιτητές/τριες σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η λειτουργία και οργάνωση της πρακτικής άσκησης είναι υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ του Τμήματος (Ν. Χανιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής), αλλά στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και στην δράση τριμελούς συντονιστικής ομάδας, η οποία απαρτίζεται από φοιτητές/τριες και αναλαμβάνει έναν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση του προγράμματος. 

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές/τριες α) αξιολογούν την εμπειρία τους και την συμμετοχή τους σε αυτήν μέσω ανώνυμου γραπτού ερωτηματολογίου που έχει συνταχθεί για τον σκοπό αυτό από τον υπεύθυνο καθηγητή/συντονιστή β) λαμβάνουν βεβαίωση από την διεύθυνση του σχολείου, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος εμπλοκής τους στην πρακτική άσκηση, καθώς και η ποιότητα του έργου που προσέφεραν.

.