Επιτροπές Τμήματος για το Ακαδ. έτος 2011-2012

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών:

Με έργο το συντονισμό αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών, την επιμέλεια έκδοσης του οδηγού σπουδών.

Κ. Χατζηκυριάκου, Μ. Λουμάκου, Χ. Γκόβαρης*, Μ. Παπαρούση, Ρ. Ματσάγγου.

Εκπρόσωποι φοιτητών:

Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων:

Με έργο τη συνεργασία με το φοιτητικό σύλλογο, εγγραφές, μετεγγραφές. Υποτροφίες, φοιτητικές δραστηριότητες κ.λ.π.

Τ. Τριανταφυλλίδης, Ε. Ανδρέου, Δ. Φιλιππάτου.

Εκπρόσωποι φοιτητών:

Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων:

Με έργο το συντονισμό των δαπανών όλων των πηγών χρηματοδότησης του Τμήματος.

Ν. Μήτσης, Χ. Γκόβαρης, Δ. Μπενέκος

Εκπρόσωποι φοιτητών:

Επιτροπή θεμάτων Σχολικής Πρακτικής και ΚΕΔΥΚΕΤ:

Με έργο το συντονισμό και την αναμόρφωση της πρακτικής άσκησης και των θεμάτων του ΚΕΔΥΚΕΤ.

Χ. Γκόβαρης, Π. Πολίτης, Τ. Τριανταφυλλίδης, Ν. Χανιωτάκης, Σ. Καλδή, Δ. Φιλιππάτου, Ε. Βασιλάκη

Εκπρόσωποι φοιτητών:

Επιτροπή συνεδρίων, εκδόσεων και εκδηλώσεων:

Με έργο το σχεδιασμό, οργάνωση, επιμέλεια κ.τ.λ. σχετικών δραστηριοτήτων που θα προγραμματίσει το Τμήμα.

Ε. Ανδρέου, Β. Βέμη, Μ. Παπαρούση*, Δ. Μπενέκος.

Επιτροπή διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ERASMUS:

Με έργο την προώθηση συνεργασιών και ανταλλαγών με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Γ. Ανδρουλάκης, Ν. Χανιωτάκης, Ε. Ανδρέου

Επιτροπή παραλαβής υλικού:

Α. Κοντοκώστα, Σ. Λουκάκη, Ρ. Ματσάγγου

Επιτροπή απόσυρσης και καταστροφής υλικού:

Π. Πολίτης, Ν. Χανιωτάκης, Β. Κόλλιας

Επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος:

Χ. Γκόβαρης*, Τρ. Τριανταφυλλίδης, Γ. Σαραφίδου, Γ. Ανδρουλάκης

Εκπρόσωποι στην οικονομική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου:

Τ. Τριανταφυλλίδης - Αναπλ.: Κ. Χατζηκυριάκου

Εκπρόσωποι στην Ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου:

Κ. Χατζηκυριάκου, Δ. Μπενέκος

Εκπρόσωπος ( Αναπληρωτής) για την Επιτροπή χώρων της Κοσμητείας:

Χ. Γκόβαρης, Α. Σμυρναίος

Εκπρόσωποι στη Βιβλιοθήκη:

Κ. Χατζηκυριάκου - Αναπλ.: Μ. Παπαρούση

 

* Ο συγκαλών την επιτροπή

.