Διοίκηση

Η διοίκηση του Π.Τ.Δ.Ε. ασκείται από τη Συνέλευση του Τμήματος που απαρτίζεται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εκπροσώπους των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π. ίσους με το 5% των μελών Δ.Ε.Π. για κάθε κατηγορία, εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος ίσους προς το 50% και εκπροσώπους μεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% των μελών Δ.Ε.Π.

Οι κυριότερες από τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης είναι: η γενική εποπτεία της λειτουργίας, η τήρηση των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, ο καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, καθώς και ο προγραμματισμός και η στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξης του Τμήματος στα πλαίσια των γενικότερων αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Επικεφαλής της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος, που εκλέγεται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων (άρθρο 8, παρ. 2, 3549/07) και έχει ως κύριες αρμοδιότητες να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης και να προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος. Πρόεδρος του Τμήματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μ. Παπαρούση.

Το ειδικό σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται το σύνολο:

  1.  των μελών ΔΕΠ του Τμήματος,
  2.  των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και
  3.  των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος.

Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος υπολογίζεται από το άθροισμα των ποσοστών που έλαβε ο υποψήφιος από καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, τούτων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 0,55 0,40 και 0,05 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων.

Η Συνέλευση του Π.Τ.Δ.Ε., που λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα, όταν προκύπτουν ανάγκες σύγκλησης. Για την επεξεργασία διαφόρων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λειτουργικών θεμάτων η Συνέλευση μπορεί να ορίζει επιτροπές εργασίας.

.