Πρόγραμμα Erasmus+

Η δράση Erasmus αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων και της αύξησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας. Αφορά επίσης την ενίσχυση της διαφάνειας και την προαγωγή πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

 • Οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρισμένες περιόδους Σπουδών
 • Οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
 • Το σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)
 • Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία
 • Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση
 • Γλωσσική προετοιμασία για εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές και προσωπικό
 • Δραστηριότητες ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων αναφερόμενων σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
 • Γλωσσικές σπουδές συνδυασμένες με άλλους ακαδημαϊκούς επιστημονικούς τομείς
 • Προγράμματα πανεπιστημιακής συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (Θεματικά Δίκτυα)
 • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις για δραστηριότητες μελλοντικής συνεργασίας
 • Εφαρμογή μεθόδων ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης κάθε επιπέδου
 • Να βελτιωθεί η γνώση των ευρωπαϊκών γλωσσών
 • Να προαχθεί η συνεργασία και η κινητικότητα σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης
 • Να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στην εκπαίδευση
 • Να προαχθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.

Οι στόχοι της κινητικότητας των φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του Erasmus είναι :

Η παροχή ευκαιριών σε φοιτητές ώστε να επωφεληθούν της γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών
Ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύματος υποδοχής
Η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τα οποία ανταλλάσσουν φοιτητές
Η συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα με τον ανεφοδιασμό των νέων με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία με στόχο να αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος
Η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών ή/και πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό σε φοιτητές, στους οποίους αλλιώς αυτό δεν θα ήταν εφικτό

Οι στόχοι της κινητικότητας των φοιτητών για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus είναι :

 • Καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων
 • Ευκολότερη και καλύτερη ένταξη των αποφοίτων στην παραγωγική διαδικασία
 • Πρακτική εφαρμογή γνώσεων στον επαγγελματικό χώρο
 • Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων για αποτελεσματικότερη σύνδεση θεωρίας και πράξης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ 

Προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές/τριες που:

 1. έχουν περάσει τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα
 2. βρίσκονται σε μεγαλύτερο έτος σπουδών
 3. έχουν την καλύτερη γενική βαθμολογία
 4. έχουν καλύτερη γνώση της γλώσσας που απαιτείται στο Πανεπιστήμιο υποδοχής

· Τα άτομα με ειδικές ανάγκες προηγούνται σε περίπτωση ισοβαθμίας.

· Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ -όσον αφορά στην μετακίνηση μόνο για σπουδές- δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους 6 μήνες. Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης ή συνδυασμού σπουδών και πρακτικής άσκησης η συμμετοχή μπορεί να διαρκεί συνολικά 12 μήνες.

Επιτροπή διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ERASMUS:

Με έργο την προώθηση συνεργασιών και ανταλλαγών με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ν. Χανιωτάκης, Γ. Βλειώρας, Μ. Κολοκυθά, Ε. Ανδρέου, Κ. Βούλγαρη, Α. Κοντοκώστα

Περισσότερες πληροφορίες για το Erasmus+  εδώ : http://erasmus.uth.gr/gr/

Δείτε εδώ τον κανονισμό κινητικότητας

Student's Life in the  University of Thessaly (Video) :https://youtu.be/4fGx3wyRtuA

.