Πρόγραμμα "Education and Culture Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus"

Η δράση Erasmus του προγράμματος LLP, αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων και της αύξησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας. Αφορά επίσης την ενίσχυση της διαφάνειας και την προαγωγή πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

 • Οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρισμένες περιόδους Σπουδών
 • Οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
 • Το σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)
 • Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία
 • Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση
 • Γλωσσική προετοιμασία για εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές και προσωπικό
 • Εντατικά προγράμματα διδασκαλίας σύντομης διάρκειας
 • Δραστηριότητες ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων αναφερόμενων σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
 • Γλωσσικές σπουδές συνδυασμένες με άλλους ακαδημαϊκούς επιστημονικούς τομείς
 • Προγράμματα πανεπιστημιακής συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (Θεματικά Δίκτυα)
 • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις για δραστηριότητες μελλοντικής συνεργασίας
 • Εφαρμογή μεθόδων ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης


Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης κάθε επιπέδου
 • Να βελτιωθεί η γνώση των ευρωπαϊκών γλωσσών
 • Να προαχθεί η συνεργασία και η κινητικότητα σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης
 • Να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στην εκπαίδευση
 • Να προαχθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.


Οι στόχοι της κινητικότητας των φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του Erasmus είναι :

Η παροχή ευκαιριών σε φοιτητές ώστε να επωφεληθούν της γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών
Ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύματος υποδοχής
Η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τα οποία ανταλλάσσουν φοιτητές
Η συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα με τον ανεφοδιασμό των νέων με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία με στόχο να αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος
Η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών ή/και πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό σε φοιτητές, στους οποίους αλλιώς αυτό δεν θα ήταν εφικτό

Οι στόχοι της κινητικότητας των φοιτητών για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus είναι :

 • Καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων
 • Ευκολότερη και καλύτερη ένταξη των αποφοίτων στην παραγωγική διαδικασία
 • Πρακτική εφαρμογή γνώσεων στον επαγγελματικό χώρο
 • Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων για αποτελεσματικότερη σύνδεση θεωρίας και πράξης
 • Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος, μπορούν να μεταβούν στα παρακάτω Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει μέχρι στιγμής συνάψει διμερείς συμφωνίες:


ΑΥΣΤΡΙΑ
A EISENST 01/Stiftung Padagogische Akademie Burgenland- www.pa.blgd.at

ΒΕΛΓΙΟ
B HASSEL 020/Katholieke Hogeschool Limburg - www.khlim.be

ΓΑΛΛΙΑ
F PARIS 004/Universite de Paris IV -Sorbonne- www.paris4.sorbonne.fr
F AMIENS 01/Universite de Picardie Jules Verne - www.u-picardie.fr
F MONTPEL03/Universite Paul Valery, Montpellier III - www.univ-montp3.fr

F LE-MANS 01/ Université du Maine- www.univ-lemans.fr

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
D WEINGAR 01 /University of Education, Weingarden -www.ph-weingarten.de

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
P LOULE 01/University Institute Dom Afonso3 - www.inuaf-studia.pt

ΤΣΕΧΙΑ
CZ BRNO/ Mazaryk University

ΚΥΠΡΟΣ
CY NICOSIA 01/Πανεπιστήμιο Κύπρου - www.ucy.ac.cy

Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι

Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι του Προγράμματος, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται, είναι οι κ.κ. Γ. Ανδρουλάκης, Ν. Χανιωτάκης και Ε. Ανδρέου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www2.uth.gr/main/administration/offices/SocratesErasmus/el/index....

.