Οδηγίες για τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης από τους προπτυχιακούς φοιτητές

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης περιγράφεται για τους φοιτητές παρακάτω:


Μετά από τη συμπλήρωση της 10ης εβδομάδας διδασκαλίας κάθε εξαμήνου οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ηλεκτρονικά σε αξιολόγηση τόσο των διδασκόμενων μαθημάτων όσο και των διδασκόντων τα μαθήματα αυτά, με στόχο τη βελτίωση τόσο της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας όσο και τη μελλοντική οργάνωση του προγράμματος σπουδών.

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος έχει την ευθύνη για την υλοποίηση εξαμηνιαίας αξιολόγησης της διδασκαλίας των αντικειμένων του ΠΠΣ από τις φοιτήτριες/τές και παρέχει τα εργαλεία για τη ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ώστε όλοι οι διδάσκοντες να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων τους με στόχο να βελτιώνουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.

.