Το Τμήμα

Σκοπός – στόχοι – μαθησιακά αποτελέσματα

Το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως και κάθε άλλο πανεπιστημιακό τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οφείλει να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να  προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για  την  εφαρμογή  της  γνώσης και να τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Επίσης, το  Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  σύμφωνα  με  το άρθρο  2  του  Π.Δ.  320/1983 «για  την  οργάνωση  και  λειτουργία  των παιδαγωγικών τμημάτων των Α.Ε.Ι.», έχει ως αποστολή, εκτός των άλλων, «να παρέχει στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία».

Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω πλαίσιο καθώς και σύγχρονες αντιλήψεις που επικρατούν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αποσκοπεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει την επιστημονική-επαγγελματική ταυτότητα του φοιτητή και μελλοντικού εκπαιδευτικού ως ειδικού της διδασκαλίας, της μάθησης, της εκπαίδευσης και της αγωγής, ως στοχαζόμενου εκπαιδευτικού (Reflective Teacher) με συνείδηση του κοινωνικού του ρόλου και κριτική στάση για το έργο του και τις συνθήκες που το επηρεάζουν.

Στο πνεύμα αυτό βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. είναι:

α) να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές/τριες την ευθύνη τους ως εκπαιδευτικών απέναντι στο παιδί και στην κοινωνία και τον ρόλο τους στην διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών και στην εναντίωση σε  κάθε ρατσιστική και σεξιστική λογική, σε κάθε λογική κοινωνικών διακρίσεων.

β) να χαρακτηρίζονται από δημοκρατική συνείδηση, υποστηρίζοντας έμπρακτα τον ρόλο της εκπαίδευσης στην διαμόρφωση μίας κοινωνίας η οποία θα διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας.

γ) να αποκτήσουν ερευνητική και κριτική στάση, με την έννοια της αμφισβήτησης και επανεξέτασης του παραδοσιακού σχολικού πλαισίου και συγκρίνοντας διαρκώς το είναι με το δέον.

δ) να αποκτήσουν παιδεία που θα τους βοηθήσει στην αρμονική ανάπτυξη των δυνάμεών τους και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τον κόσμο και τις προκλήσεις του επαγγελματικού τους πεδίου.

ε) να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης, κατανόησης, ερμηνείας και κριτικής ανάλυσης της διδασκαλίας και των πραγματικών συνθηκών και προϋποθέσεων του εκπαιδευτικού έργου

στ) να εισαχθούν σταδιακά στην άσκηση των βασικών τομέων της μελλοντικής επαγγελματικής δραστηριότητας, δηλαδή στον σχεδιασμό, την διεξαγωγή και την ανάλυση-αξιολόγηση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας.   

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/ριες του Π.Τ.Δ.Ε. οφείλουν να έχουν αποκτήσει μετά από την αποφοίτησή τους μία στέρεη θεωρητική επιστημονική κατάρτιση, την οποία να είναι σε θέση να συνδέουν με την εκπαιδευτική επαγγελματική πράξη. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εμπειρία από την πράξη, μέσα από διαδικασίες αναστοχασμού, καθώς και μέσα από την αλληλεπίδραση με συμφοιτητές/τριες και το υπεύθυνο διδακτικό προσωπικό, οι απόφοιτοι του Π.Τ.Δ.Ε. θα πρέπει να είναι σε θέση να συνειδητοποιούν, να διευρύνουν, να τροποποιούν και να συστηματοποιούν διαρκώς την προσωπική τους παιδαγωγική θεωρία, με βάση την οποία θα διαμορφώνουν στο μέλλον υπεύθυνα και αποτελεσματικά και θα αξιολογούν με κριτική και αυτοκριτική διάθεση την παιδαγωγική-διδακτική τους πράξη.

Ειδικότερα, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει μετά το πέρας των σπουδών του να είναι σε θέση:

·         Να κατανοεί σε βάθος την πολυπλοκότητα του έργου του εκπαιδευτικού και να συνειδητοποιεί την ευθύνη, τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες του ρόλου του.

·         Να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και να αναλύει κριτικά την εκπαιδευτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού έργου και αξιοποιώντας την θεωρητική διδακτική-παιδαγωγική γνώση (έννοιες, αρχές, θεωρίες, μοντέλα, μεθόδους/πρακτικές/τεχνικές).

·         Να αξιοποιεί τις γνώσεις του/της για την κατάλληλη οργάνωση του χώρου της σχολικής τάξης ως περιβάλλοντος μάθησης και των διαπροσωπικών σχέσεων στην σχολική τάξη, καθώς και για την δημιουργία ενός ευνοϊκού για μάθηση ψυχο-κοινωνικού περιβάλλοντος.

·         Να προσεγγίζει με παιδαγωγικό τρόπο την διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα στην σχολική τάξη και να διαθέτει ένα ρεπερτόριο τεχνικών πρόληψης και παιδαγωγικής αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς.

·         Να σχεδιάζει και να οργανώνει την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, αιτιολογώντας τις επιλογές του/της και αξιοποιώντας κατάλληλες τεχνικές πρόκλησης και διατήρησης του ενδιαφέροντος των μαθητών.

·         Να λαμβάνει υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή της διδασκαλίας τις ατομικές και τις κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών και να διατυπώνει με σαφήνεια τους στόχους και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

·         Να οργανώνει την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία επιλέγοντας κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση και η κριτική και δημιουργική σκέψη.

·         Να καθορίζει κριτήρια, να επιλέγει μεθόδους αξιολόγησης της μάθησης, προάγοντας και την αυτο-και ετεροαξιολόγηση των μαθητών και να αναστοχάζεται τις συνέπειες των επιλογών και των πρακτικών του/της για την μάθηση, την ανάπτυξη των μαθητών και τη συνεχή αυτοβελτίωσή του.

·         Να διερευνά συγκεκριμένα προβλήματα της διδακτικής-παιδαγωγικής πράξης με μεθοδικότητα, μελετώντας σχετική βιβλιογραφία και συνδέοντας την εμπειρία από την εκπαιδευτική τάξη με την θεωρία και την έρευνα, και να παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο και σαφήνεια τα αποτελέσματα της έρευνάς του/της.

 Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων

Πέρα από την παραδοσιακή επαγγελματική διέξοδο σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι δυνατό να εργαστούν σε Κέντρα Μελέτης, Κέντρα Νεότητας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Παιδικά κέντρα, πολιτιστικούς οργανισμούς, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικές βιβλιοθήκες, μουσεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και φορείς παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. Απόφοιτοι του Π.Τ.Δ.Ε. εργάζονται σήμερα ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0
.