Σχολική Πρακτική

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επαγγελματικής ετοιμότητας των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η επαγγελματική ετοιμότητα μπορεί να ορισθεί ως σύνολο γνώσεων και ικανοτήτων / δεξιοτήτων που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να:

Α) διαχειρίζονται και να (συν)διαμορφώνουν οργανωτικά, διοικητικά και συμβουλευτικά κατά τέτοιο τρόπο τις σχέσεις μεταξύ όλων των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων στην παιδαγωγική διαδικασία προσώπων και φορέων, έτσι ώστε να επηρεάζεται κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο θετικά α) η διαδικασία μάθησης στην τάξη τους όσο και β) η παιδαγωγική ανάπτυξη της σχολικής τους μονάδας (π.χ. συλλογικές πρωτοβουλίες οργάνωσης της λειτουργίας και της κουλτούρας του σχολείου, διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία με στόχο την αξιοποίηση πόρων και ευκαιριών μάθησης, σχέσεις και συνεργασία με τους γονείς, το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, με φορείς της κοινότητας).

Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να διαφοροποιήσουμε μεταξύ των ακόλουθων, αλληλένδετων μεταξύ τους, μορφών επαγγελματικής ετοιμότητας:

  • Οργανωτική ετοιμότητα (π.χ. ανάληψη πρωτοβουλιών προγραμματισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας, π.χ. εκπαιδευτικές εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα)
  • Διοικητική ετοιμότητα (διοικητική υποστήριξη, ανάληψη διοικητικών καθηκόντων και ευθυνών, π.χ. στη διοίκηση μονοθέσιων σχολείων)
  • «Συμβουλευτική» ετοιμότητα (π.χ. συμβουλευτική μαθητών και γονέων)
  • «Διαγνωστική» ετοιμότητα (π.χ. διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών ή προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών)

Β) να οργανώνουν και να υλοποιούν τη διδασκαλία τους σύμφωνα με τις αρχές, τις μεθόδους και τους στόχους της Διδακτικής (Διδακτική ετοιμότητα).

Η πρακτική άσκηση διακρίνεται στα παρακάτω τέσσερα επίπεδα


Στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο Σχολικής Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση: Κουμουνδούρου 4 - 2ος όροφος

Ώρες συνεργασίας: 09:00 - 13:30

τηλ.: 24210-74995 και 24210-74769

e-mail: praktiki-ptde@uth.gr


Ε.ΔΙ.Π.  Πρακτικής Άσκησης

Μαρία Χατζή

Email: mxatzi02@uth.gr

Τηλ. 24210-74364

 

Γιώργος Τέκος

Email: gtekos@uth.gr

Τηλ. 24210-74672

 

Θανάσης Τασιός

Email: atasios@uth.gr

Τηλ. 24210-74806

.