Κριτήρια αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών

  1. Το θέμα έχει το κατάλληλο εύρος για μια πτυχιακή εργασία (δεν είναι υπερβολικά ευρύ και ανέφικτο ούτε είναι πολύ περιορισμένο)
  2. Διατυπώνεται με σαφήνεια ο σκοπός της εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι υποθέσεις της έρευνας και τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία της
  3. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετίζεται με το θέμα, περιλαμβάνει επαρκή αριθμό πρόσφατων πηγών (και από διεθνείς μελέτες) και δίνεται με κριτικό τρόπο
  4. Η μεθοδολογία είναι κατάλληλη και περιγράφεται επαρκώς (συμμετέχοντες, ερευνητική μέθοδος  κι εργαλεία συλλογής δεδομένων)
  5. Η ανάλυση των δεδομένων είναι κατάλληλη για τη μελέτη των ερευνητικών ερωτημάτων
  6. Σύνδεση των αποτελεσμάτων με την υπάρχουσα θεωρία και προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα καθώς και την κατάλληλη ερμηνεία αυτών
  7. Το περιεχόμενο της εργασίας είναι καλά οργανωμένο και υπάρχει εσωτερική συνοχή
  8. Ο γραπτός λόγος είναι μεστός και ακριβής και το ύφος επιστημονικό
  9. Γίνεται σωστή χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών και παρουσιάζονται με βάση τα διεθνώς καθιερωμένα συστήματα (π.χ. APA)
  10. Τηρείται η ερευνητική δεοντολογία (π.χ. λογοκλοπή, διαδικασία έρευνας).
.